TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

TRẦN THANH PHÚC Nam
Số thẻ hội viên: 28576348
Ngày hết hạn: 11/01/2026
Số thẻ HDV: 179111541
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 03/08/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Huỳnh Phong Nam
Số thẻ hội viên: 28137361
Ngày hết hạn: 06/06/2027
Số thẻ HDV: 279227328
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/06/2001
Phân loại thẻ: 0 sao
2
NGUYỄN LÊ QUAN BÌNH Nam
Số thẻ hội viên: 28121784
Ngày hết hạn: 07/07/2027
Số thẻ HDV: 179225838
Loại thẻ: Quốc tế
Ngày sinh: 03/10/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Nguyễn Hữu Nam Nam
Số thẻ hội viên: 28187028
Ngày hết hạn: 12/03/2024
Số thẻ HDV: 275190300
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 07/06/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Nguyễn Văn Phúc Nam
Số thẻ hội viên: 28142130
Ngày hết hạn: 23/06/2027
Số thẻ HDV: 279227368
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 18/07/2000
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Vũ Phương Linh Nữ
Số thẻ hội viên: 28198468
Ngày hết hạn: 15/07/2027
Số thẻ HDV: 279227423
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/09/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Lê Trần Phú Nam
Số thẻ hội viên: 28151256
Ngày hết hạn: 03/07/2027
Số thẻ HDV: 256221252
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 01/07/2000
Phân loại thẻ: 0 sao
7
NGUYỄN THỊ YẾN LY Nữ
Số thẻ hội viên: 28195136
Ngày hết hạn: 19/6/2025
Số thẻ HDV: 279153923
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 1/8/1988
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Nguyễn Đạt Cường Nam
Số thẻ hội viên: 28119323
Ngày hết hạn: 25/05/2027
Số thẻ HDV: 279 227 294
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/04/2001
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Võ Tư Lệnh Nam
Số thẻ hội viên: 28142973
Ngày hết hạn: 13/03/2023
Số thẻ HDV: 279185666
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 12/05/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
10
MO QUỐC TINH Nam
Số thẻ hội viên: 28513579
Ngày hết hạn: 22/2/2027
Số thẻ HDV: 179225692
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09/01/1976
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Hoàng Ngọc Anh Thư Nữ
Số thẻ hội viên: 28198229
Ngày hết hạn: 06/06/2027
Số thẻ HDV: 279227321
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/11/2001
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Nguyễn Lý Nguyệt Thu Nữ
Số thẻ hội viên: 28128380
Ngày hết hạn: 27/01/2027
Số thẻ HDV: 279175334
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 12/09/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
13
ĐỖ TRÍ THANH Nam
Số thẻ hội viên: 28143114
Ngày hết hạn: 01/04/2026
Số thẻ HDV: 279164543
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/07/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Trần Văn Muôn Nam
Số thẻ hội viên: 28111174
Ngày hết hạn: 10/5/2027
Số thẻ HDV: 279227249
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 22/10/2000
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Trần Hữu Thịnh Nam
Số thẻ hội viên: 28136554
Ngày hết hạn: 18/06/2027
Số thẻ HDV: 279227357
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 26/12/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
16