TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Nguyễn Ngọc Tặng Nam
Số thẻ hội viên: 28136566
Ngày hết hạn: 28/05/2023
Số thẻ HDV: 279153905
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 12/8/1989
1
Cao Văn Trí Nam
Số thẻ hội viên: 28534043
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Số thẻ HDV: 179183844
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 10/01/1978
2
Võ Thành Cảnh Nam
Số thẻ hội viên: 28576244
Ngày hết hạn: 27/08/2023
Số thẻ HDV: 179100415
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 22/08/1979
3
Trần Quốc Dũng Nam
Số thẻ hội viên: 28529132
Ngày hết hạn: 10/06/2019
Số thẻ HDV: 179100375
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/05/1957
4
Trương Hoài Bảo Nam
Số thẻ hội viên: 28115028
Ngày hết hạn: 19/06/2020
Số thẻ HDV: 279175146
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 19/04/1992
5
Võ Minh Thành Nam
Số thẻ hội viên: 28140339
Ngày hết hạn: 11/05/2020
Số thẻ HDV: 279175050
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/9/1992
6
Nguyễn Trường Thành Nam
Số thẻ hội viên: 28190200
Ngày hết hạn: 16/08/2020
Số thẻ HDV: 279175258
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/6/1992
7
Phạm Anh Đức Nam
Số thẻ hội viên: 28525168
Ngày hết hạn: 31/08/2019
Số thẻ HDV: 179100944
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/01/1983
8
Nguyễn Lê Phương Thảo Nữ
Số thẻ hội viên: 28116240
Ngày hết hạn: 12/01/2020
Số thẻ HDV: 279174831
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 19/10/1990
9
Lê Thị Xuân Thảo Nữ
Số thẻ hội viên: 28116845
Ngày hết hạn: 26/02/2019
Số thẻ HDV: 279164221
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 22/10/1985
10
Nguyễn Minh Thắng Nam
Số thẻ hội viên: 28128223
Ngày hết hạn: 08/05/2020
Số thẻ HDV: 279175041
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 03/08/1994
11
Trần Văn Quí Nam
Số thẻ hội viên: 28198446
Ngày hết hạn: 09/02/2023
Số thẻ HDV: 279185619
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 6/11/1995
12
Nguyễn Thị Kim Thi Nữ
Số thẻ hội viên: 28113896
Ngày hết hạn: 25/12/2020
Số thẻ HDV: 279175457
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/05/1995
13
Đinh Hà Minh Thiên Nam
Số thẻ hội viên: 28166029
Ngày hết hạn: 09/01/2023
Số thẻ HDV: 279185505
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 21/09/1993
14
Lê Minh Thiện Nam
Số thẻ hội viên: 28158257
Ngày hết hạn: 12/12/2019
Số thẻ HDV: 279164770
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/02/1990
15
Nguyễn Lý Nguyệt Thu Nữ
Số thẻ hội viên: 28298617
Ngày hết hạn: 29/09/2020
Số thẻ HDV: 279175334
Loại thẻ: Nội địa
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 12/9/1992
16