TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Lê Văn Hải Nam
Số thẻ hội viên: 28133094
Ngày hết hạn: 15/05/2020
Số thẻ HDV: 279175066
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/10/1976
1
Nguyễn Văn Hải Nam
Số thẻ hội viên: 28112048
Ngày hết hạn: 14/09/2019
Số thẻ HDV: 279164613
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 05/05/1995
2
PHÙNG THỊ MỸ HẬU Nữ
Số thẻ hội viên: 28148229
Ngày hết hạn: 25/09/2018
Số thẻ HDV: 279153989
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/1/1992
3
Võ Quốc Đạt Nam
Số thẻ hội viên: 28186091
Ngày hết hạn: 15/11/2020
Số thẻ HDV: 279175386
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 4/3/1987
4
Phan Thị Mỹ Duyên Nam
Số thẻ hội viên: 28182049
Ngày hết hạn: 25/12/2020
Số thẻ HDV: 279175458
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/5/1995
5
Nguyễn Ngọc Duy Nam
Số thẻ hội viên: 28129160
Ngày hết hạn: 23/08/2019
Số thẻ HDV: 279164563
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/9/1991
6
Dương Thùy Dung Nữ
Số thẻ hội viên: 28128997
Ngày hết hạn: 18/01/2020
Số thẻ HDV: 279174847
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/3/1993
7
Hà Tiến Cơ Nam
Số thẻ hội viên: 28136715
Ngày hết hạn: 23/07/2023
Số thẻ HDV: 279185906
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/6/1990
8
TRẦN THANH HUY Nam
Số thẻ hội viên: 28130764
Ngày hết hạn: 02/02/2023
Số thẻ HDV: 279185605
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 26/9/1994
9
ĐẶNG TÔ THÁI BẢO Nam
Số thẻ hội viên: 28147942
Ngày hết hạn: 10/04/2020
Số thẻ HDV: 279174980
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/12/1981
10
LÂM ĐÌNH THÔNG Nam
Số thẻ hội viên: 28557653
Ngày hết hạn: 09/01/2023
Số thẻ HDV: 179121641
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 30/05/1985
11
TRẦN HOÀN QUẾ Nam
Số thẻ hội viên: 28118173
Ngày hết hạn: 09/06/2020
Số thẻ HDV: 279111415
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 26/08/1977
12
LÊ THANH HÀ Nam
Số thẻ hội viên: 28584652
Ngày hết hạn: 09/09/2019
Số thẻ HDV: 179163208
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 25/01/1976
13
NGUYỄN HOÀNG THÁI Nam
Số thẻ hội viên: 28199530
Ngày hết hạn: 12/10/2019
Số thẻ HDV: 277100113
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 19/11/1981
14
TRẦN THÁI THƯƠNG Nam
Số thẻ hội viên: 28526450
Ngày hết hạn: 14/01/2019
Số thẻ HDV: 179121873
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 10/03/1974
15
PHAN NGUYỄN TẤN HƯNG Nam
Số thẻ hội viên: 28144545
Ngày hết hạn: 05/02/2019
Số thẻ HDV: 279164205
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/06/1988
16