TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

LƯU QUỐC TUẤN Nam
Số thẻ hội viên: 28530350
Ngày hết hạn: 15/07/2019
Số thẻ HDV: 179100420
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 18/03/1970
1
Bùi Thanh Hoàng Nam
Số thẻ hội viên: 28169357
Ngày hết hạn: 26/12/2019
Số thẻ HDV: 279164798
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 04/01/1995
2
Trần Thị Kiều Phương Nữ
Số thẻ hội viên: 28365304
Ngày hết hạn: 20/03/2020
Số thẻ HDV: 179142507
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 17/04/1975
3
Tăng Hải Hoàng Hiệp Nam
Số thẻ hội viên: 28514510
Ngày hết hạn: 02/11/2018
Số thẻ HDV: 279122083
Loại thẻ: Nội địa
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 04/03/1989
4
Phan Thị Ái Loan Nữ
Số thẻ hội viên: 28123465
Ngày hết hạn: 11/05/2020
Số thẻ HDV: 279175051
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 28/03/1991
5
PHAN THỊ BÍCH LIỄU Nữ
Số thẻ hội viên: 28519371
Ngày hết hạn: 09/06/2020
Số thẻ HDV: 279175132
Loại thẻ: Nội địa
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/10/1994
6
TRẦN VĨNH THẠNH Nam
Số thẻ hội viên: 28560615
Ngày hết hạn: 20/03/2020
Số thẻ HDV: 179111364
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 12/07/1983
7
Hoàng Vĩnh Hào Nam
Số thẻ hội viên: 28368479
Ngày hết hạn: 10/04/2020
Số thẻ HDV: 179142481
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 30/03/1982
8
Trần Thị Thanh Tuyền Nữ
Số thẻ hội viên: 28188414
Ngày hết hạn: 06/04/2023
Số thẻ HDV: 279185703
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 29/07/1988
9
Đoàn Thị Huỳnh Hạnh Nữ
Số thẻ hội viên: 28181887
Ngày hết hạn: 30/11/2020
Số thẻ HDV: 279175406
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/05/1989
10
Nguyễn Trung Trực Nam
Số thẻ hội viên: 28147937
Ngày hết hạn: 19/08/2019
Số thẻ HDV: 279164557
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 30/03/1989
11
Trần Thanh Nhàn Nam
Số thẻ hội viên: 28514512
Ngày hết hạn: 9/01/2023
Số thẻ HDV: 179121645
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/01/1982
12
Phạm Thanh Hải Nam
Số thẻ hội viên: 28274881
Ngày hết hạn: 05/09/2019
Số thẻ HDV: 179101127
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 02/09/1977
13
LÊ THANH TÂM Nam
Số thẻ hội viên: 28525058
Ngày hết hạn: 08/12/2020
Số thẻ HDV: 179111599
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/10/1980
14
LA NGỌC THANH HOÀNG Nam
Số thẻ hội viên: 28143626
Ngày hết hạn: 28/04/2020
Số thẻ HDV: 179111464
Loại thẻ: Quốc tế
Ngày sinh: 19/11/1977
15
Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ
Số thẻ hội viên: 28146860
Ngày hết hạn: 12/04/2023
Số thẻ HDV: 279153699
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 07/04/1993
16