TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Phan Tuấn Minh Nam
Số thẻ hội viên: 28527628
Ngày hết hạn: 08/06/2019
Số thẻ HDV: 179163119
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/01/1971
1
Trương Thị Anh Mỹ Nữ
Số thẻ hội viên: 28113703
Ngày hết hạn: 30/12/2019
Số thẻ HDV: 279164809
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/9/1980
2
Nguyễn Dương Trường Nam Nam
Số thẻ hội viên: 28114790
Ngày hết hạn: 30/12/2019
Số thẻ HDV: 279164810
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/4/1984
3
Trần Thanh Hải Nam
Số thẻ hội viên: 28153874
Ngày hết hạn: 27/09/2019
Số thẻ HDV: 279132754
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/01/1992
4
Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ
Số thẻ hội viên: 28519657
Ngày hết hạn: 10/03/2020
Số thẻ HDV: 179142422
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 11/11/1988
5
Nguyễn Văn Nam Nam
Số thẻ hội viên: 28114209
Ngày hết hạn: 05/10/2019
Số thẻ HDV: 279164660
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/3/1980
6
Kiều Công Tuấn Sang Nam
Số thẻ hội viên: 28182505
Ngày hết hạn: 07/06/2020
Số thẻ HDV: 279111301
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 28/10/1983
7
Thiều Quang Sinh Nam
Số thẻ hội viên: 28149975
Ngày hết hạn: 27/10/2018
Số thẻ HDV: 279122133
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 01//4/1979
8
Lê Hồng Anh Nam
Số thẻ hội viên: 28470522
Ngày hết hạn: 19/08/2019
Số thẻ HDV: 179100802
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 05/11/1978
9
Lê Vũ Thành Nam
Số thẻ hội viên: 28155094
Ngày hết hạn: 01/09/2020
Số thẻ HDV: 279175283
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 5/10/1991
10
Nguyễn Thị Nguyên Thảo Nữ
Số thẻ hội viên: 28170941
Ngày hết hạn: 14/07/2020
Số thẻ HDV: 279175195
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 11/6/1986
11
Trần Lâm Việt Thắng Nam
Số thẻ hội viên: 28141915
Ngày hết hạn: 19/04/2020
Số thẻ HDV: 279175011
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 01/01/1984
12
Bùi An Bình Nam
Số thẻ hội viên: 28593065
Ngày hết hạn: 24/10/2019
Số thẻ HDV: 179101205
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 22/10/1983
13
Đặng Thị Hoa Nữ
Số thẻ hội viên: 28358542
Ngày hết hạn: 09/07/2023
Số thẻ HDV: 179152854
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 19/11/1992
14
Nguyễn Huỳnh Tuấn Đạt Nam
Số thẻ hội viên: 28151508
Ngày hết hạn: 21/09/2020
Số thẻ HDV: 279175321
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 29/1/1995
15
Phan Thị Mỹ Hà Nữ
Số thẻ hội viên: 28176663
Ngày hết hạn: 25/12/2020
Số thẻ HDV: 279175453
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/6/1995
16