TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Nguyễn Hữu Thiện Nam
Số thẻ hội viên: 28132509
Ngày hết hạn: 10/02/2020
Số thẻ HDV: 279111060
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 04/01/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Phạm Thị Ngà Nữ
Số thẻ hội viên: 28577970
Ngày hết hạn: 13/07/2023
Số thẻ HDV: 179184121
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 17/10/1981
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Lềnh Cóng Tắc Nam
Số thẻ hội viên: 28367438
Ngày hết hạn: 04/10/2020
Số thẻ HDV: 179173709
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 31/03/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Lê Thị Huệ Nữ
Số thẻ hội viên: 28363567
Ngày hết hạn: 12/01/2020
Số thẻ HDV: 179142360
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 17/12/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Trần Đình Huy Nam
Số thẻ hội viên: 28173128
Ngày hết hạn: 27/11/2023
Số thẻ HDV: 274180194
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 26/03/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Võ Tùng Vũ Nam
Số thẻ hội viên: 28114967
Ngày hết hạn: 19/11/2023
Số thẻ HDV: 279186039
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 27/12/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Nhâm Bội Linh Nữ
Số thẻ hội viên: 28391255
Ngày hết hạn: 09/11/2019
Số thẻ HDV: 179132297
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 29/01/1978
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Hồ Hồng Hạnh Nữ
Số thẻ hội viên: 28569160
Ngày hết hạn: 24/11/2020
Số thẻ HDV: 179173788
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 11/10/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Dương Quang Ánh Nam
Số thẻ hội viên: 28564297
Ngày hết hạn: 27/09/2019
Số thẻ HDV: 179101015
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/09/1967
Phân loại thẻ: 0 sao
9
NGUYỄN QUỐC VIỆT Nam
Số thẻ hội viên: 28591355
Ngày hết hạn: 10/06/2019
Số thẻ HDV: 179100228
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 10/10/1971
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Trần Đức Phú Nam
Số thẻ hội viên: 28189813
Ngày hết hạn: 05/10/2019
Số thẻ HDV: 279164664
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 30/04/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
11
LÊ HOÀNG NGỌC PHÚ Nam
Số thẻ hội viên: 28596898
Ngày hết hạn: 25/04/2019
Số thẻ HDV: 179132053
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 10/07/1978
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Trần Hữu Tài Nam
Số thẻ hội viên: 28333577
Ngày hết hạn: 13/08/2023
Số thẻ HDV: 179184168
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 18/10/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Hà Thị Minh Trang Nữ
Số thẻ hội viên: 28319623
Ngày hết hạn: 05/07/2023
Số thẻ HDV: 101184613
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 05/10/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Trần Anh Minh Nam
Số thẻ hội viên: 28567152
Ngày hết hạn: 13/10/2019
Số thẻ HDV: 279100399
Loại thẻ: Nội địa
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 17/10/1973
Phân loại thẻ: 0 sao
15
TRƯƠNG QUỐC TÙNG Nam
Số thẻ hội viên: 28525004
Ngày hết hạn: 10/04/2023
Số thẻ HDV: 148180322
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 17/05/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
16