TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Nữ
Số thẻ hội viên: 28594987
Ngày hết hạn: 02/02/2023
Số thẻ HDV: 179183948
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/06/1974
Phân loại thẻ: 0 sao
1
ÂU TÔ ANH Nam
Số thẻ hội viên: 28570737
Ngày hết hạn: 06/12/2024
Số thẻ HDV: 179163351
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/10/1970
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Đinh Triều Quang Nam
Số thẻ hội viên: 28284707
Ngày hết hạn: 22/8/2020
Số thẻ HDV: 179173650
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 22/07/1975
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Mai Thành Trung Nam
Số thẻ hội viên: 28599118
Ngày hết hạn: 08/11/2020
Số thẻ HDV: 179111539
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/11/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Nguyễn Vũ Bích Thảo Nữ
Số thẻ hội viên: 28268198
Ngày hết hạn: 14/06/2024
Số thẻ HDV: 179100378
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 01/05/1977
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Trần Thị Vân Anh Nữ
Số thẻ hội viên: 28282447
Ngày hết hạn: 17/5/2024
Số thẻ HDV: 179101173
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 21/10/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Hồ Văn Hùng Nam
Số thẻ hội viên: 28275457
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Số thẻ HDV: 179183842
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 15/02/1981
Phân loại thẻ: 0 sao
7
NGUYỄN VĂN BEL Nam
Số thẻ hội viên: 28489808
Ngày hết hạn: 21/06/2024
Số thẻ HDV: 179100133
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 08/04/1972
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Châu Nhật Duy Nam
Số thẻ hội viên: 28244840
Ngày hết hạn: 14/06/2024
Số thẻ HDV: 179111234
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 13/07/1972
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Đặng Văn Hòa Nam
Số thẻ hội viên: 28596218
Ngày hết hạn: 20/04/2024
Số thẻ HDV: 179100205
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 03/06/1964
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Trần Quốc Toàn Nam
Số thẻ hội viên: 28576635
Ngày hết hạn: 05/01/2021
Số thẻ HDV: 179183838
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 25/06/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Bùi Nguyễn Hoàng Tuấn Nam
Số thẻ hội viên: 28469690
Ngày hết hạn: 13/09/2024
Số thẻ HDV: 179100881
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 30/04/1970
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Hồ Văn Lưu Nam
Số thẻ hội viên: 28511253
Ngày hết hạn: 20/11/2025
Số thẻ HDV: 179194830
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/02/1972
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Nguyễn Tâm Linh Nam
Số thẻ hội viên: 28460897
Ngày hết hạn: 15/01/2023
Số thẻ HDV: 179183892
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 07/04/1977
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Nguyễn Minh Châu Nam
Số thẻ hội viên: 28568319
Ngày hết hạn: 17/12/2024
Số thẻ HDV: 179100203
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/05/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Bùi Thành Phúc Nam
Số thẻ hội viên: 28159986
Ngày hết hạn: 08/10/2024
Số thẻ HDV: 264100103
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 18/04/1984
Phân loại thẻ: 0 sao
16