TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Nguyễn Minh Vũ Nam
Số thẻ hội viên: 28532912
Ngày hết hạn: 24/07/2024
Số thẻ HDV: 179194591
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 30/07/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Nguyễn Thành Phúc Nam
Số thẻ hội viên: 28431643
Ngày hết hạn: 23/09/2024
Số thẻ HDV: 179100520
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 29/07/1978
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Nguyễn Văn Tình Nam
Số thẻ hội viên: 28569612
Ngày hết hạn: 12/11/2023
Số thẻ HDV: 179152874
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/06/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Thạch Tuấn Nam
Số thẻ hội viên: 28614653
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Số thẻ HDV: 179142704
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 01/08/1984
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Đàm Lệnh Nhàn Nữ
Số thẻ hội viên: 28382714
Ngày hết hạn: 22/06/2023
Số thẻ HDV: 133120214
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 27011974
Phân loại thẻ: 0 sao
5
TRẦN THẾ TOÀN Nam
Số thẻ hội viên: 28528033
Ngày hết hạn: 29/01/2023
Số thẻ HDV: 179183918
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 11/04/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Phạm Thành Long Nam
Số thẻ hội viên: 28120945
Ngày hết hạn: 27/03/2024
Số thẻ HDV: 279164163
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 01/07/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Phạm Minh Tiến Nam
Số thẻ hội viên: 28194178
Ngày hết hạn: 27/06/2024
Số thẻ HDV: 279164188
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 03/06/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
8
NGÔ TRUNG HẬU Nam
Số thẻ hội viên: 28146276
Ngày hết hạn: 27/06/2024
Số thẻ HDV: 279196367
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 03/11/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Trần Thế Xương Nam
Số thẻ hội viên: 28551470
Ngày hết hạn: 13/06/2024
Số thẻ HDV: 179194541
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 28/01/1978
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Huỳnh Thị Thủy Tiên Nữ
Số thẻ hội viên: 28132595
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Số thẻ HDV: 279185798
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/05/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Dương Văn Dần Nam
Số thẻ hội viên: 28681688
Ngày hết hạn: 18/09/2024
Số thẻ HDV: 179132206
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 10/12/1977
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Nguyễn Thị Thảo Trinh Nữ
Số thẻ hội viên: 28164978
Ngày hết hạn: 27/08/2024
Số thẻ HDV: 279164411
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/02/1987
Phân loại thẻ: 0 sao
13
HUỲNH THỊ THU THẢO Nữ
Số thẻ hội viên: 28199321
Ngày hết hạn: 25/09/2024
Số thẻ HDV: 279164469
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/03/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Văn Hồng Thái Nam
Số thẻ hội viên: 28386545
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Số thẻ HDV: 179111480
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 12/02/1980
Phân loại thẻ: 0 sao
15
TRƯƠNG MINH HOÀNG Nam
Số thẻ hội viên: 28537798
Ngày hết hạn: 27/09/2020
Số thẻ HDV: 179173695
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 25/10/1988
Phân loại thẻ: 0 sao
16