TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Nguyễn Trương Mỹ Tiên Nữ
Số thẻ hội viên: 28423386
Ngày hết hạn: 13/02/2025
Số thẻ HDV: 179205003
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 15/05/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
1
LÊ TRƯƠNG CHÍ BẢO Nam
Số thẻ hội viên: 28120298
Ngày hết hạn: 06/01/2025
Số thẻ HDV: 279206681
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 31/10/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Đào Quang Huy Nam
Số thẻ hội viên: 28193578
Ngày hết hạn: 01/09/2020
Số thẻ HDV: 279175279
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 21/07/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
3
VŨ VĂN BÌNH Nam
Số thẻ hội viên: 28190164
Ngày hết hạn: 18/06/2024
Số thẻ HDV: 279164352
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 09/07/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Ngô Huỳnh Nguyễn Bi Nam
Số thẻ hội viên: 28143572
Ngày hết hạn: 10/01/2025
Số thẻ HDV: 279206697
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/10/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Trần Hoàng Phong Nam
Số thẻ hội viên: 28166916
Ngày hết hạn: 29/04/2025
Số thẻ HDV: 279164776
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/06/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Nguyễn Huy Hiệp Nam
Số thẻ hội viên: 28597956
Ngày hết hạn: 11/05/2025
Số thẻ HDV: 179205106
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 24/02/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
7
NHÂM QUÝ QUYỀN Nam
Số thẻ hội viên: 28378110
Ngày hết hạn: 29/09/2025
Số thẻ HDV: 179173697
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 03/08/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Hầu Hải Tài Nam
Số thẻ hội viên: 28380951
Ngày hết hạn: 19/08/2025
Số thẻ HDV: 179 173 542
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 20/11/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Nguyễn Lợi Nam
Số thẻ hội viên: 28148221
Ngày hết hạn: 02/01/2025
Số thẻ HDV: 279196670
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 06/01/1999
Phân loại thẻ: 0 sao
10
HUỲNH KIM THANH Nữ
Số thẻ hội viên: 28240991
Ngày hết hạn: 8/8/2024
Số thẻ HDV: 179100985
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 20/03/1972
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Lê Minh Châu Nữ
Số thẻ hội viên: 28580133
Ngày hết hạn: 21/06/2024
Số thẻ HDV: 179100675
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 16/02/1972
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Vũ Nguyên Tấn Trung Nam
Số thẻ hội viên: 28574323
Ngày hết hạn: 06/03/2025
Số thẻ HDV: 179205053
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 28/09/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Nguyễn Công Danh Nam
Số thẻ hội viên: 28178209
Ngày hết hạn: 10/10/2024
Số thẻ HDV: 279196521
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 28/08/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ
Số thẻ hội viên: 28156722
Ngày hết hạn: 31/12/2024
Số thẻ HDV: 279196664
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 08/05/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Phạm Thị Tuyết Thanh Nữ
Số thẻ hội viên: 28299182
Ngày hết hạn: 22/01/2025
Số thẻ HDV: 179204985
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 24/11/1975
Phân loại thẻ: 0 sao
16