TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Nguyễn Tấn Phát Nam
Số thẻ hội viên: 28558973
Ngày hết hạn: 17/09/2023
Số thẻ HDV: 179152894
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/09/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Nguyễn Vinh Hiển Nam
Số thẻ hội viên: 28566200
Ngày hết hạn: 23/06/2019
Số thẻ HDV: 182100112
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 03/09/1978
Phân loại thẻ: 0 sao
2
PHẠM DUY LINH Nam
Số thẻ hội viên: 28592599
Ngày hết hạn: 08/03/2023
Số thẻ HDV: 179121657
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/09/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Ngô Thị Tuyết Hằng Nữ
Số thẻ hội viên: 28589622
Ngày hết hạn: 17/05/2020
Số thẻ HDV: 179173506
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15/03/1984
Phân loại thẻ: 0 sao
4
ĐIỀN MINH ĐỨC Nam
Số thẻ hội viên: 28518837
Ngày hết hạn: 16/04/2023
Số thẻ HDV: 179152811
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 10/10/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Đỗ Thuỷ Tiên Nữ
Số thẻ hội viên: 28522086
Ngày hết hạn: 16/04/2023
Số thẻ HDV: 179152815
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/08/1960
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Nguyễn Thuỵ Thuý Mai Nữ
Số thẻ hội viên: 28636331
Ngày hết hạn: 09/01/2020
Số thẻ HDV: 179100960
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 14/01/1984
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Nguyễn Hữu Vinh Nam
Số thẻ hội viên: 28541879
Ngày hết hạn: 13/07/2019
Số thẻ HDV: 179100226
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/08/1982
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Nguyễn Hoàng Minh Trung Nam
Số thẻ hội viên: 28512140
Ngày hết hạn: 03/02/2020
Số thẻ HDV: 179142357
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 04/04/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Lê Hùng Cường Nam
Số thẻ hội viên: 28577193
Ngày hết hạn: 02/04/2023
Số thẻ HDV: 179184000
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 10/08/1977
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Nguyễn Phương Tiến Nam
Số thẻ hội viên: 28191372
Ngày hết hạn: 24/12/2023
Số thẻ HDV: 279164246
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 29/10/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
11
LÊ ĐỨC THĂNG Nam
Số thẻ hội viên: 28573776
Ngày hết hạn: 20/7/2020
Số thẻ HDV: 168110158
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 16/11/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Lê Thị Ngọc Bích Nữ
Số thẻ hội viên: 28545791
Ngày hết hạn: 08/12/2019
Số thẻ HDV: 179 163 327
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/11/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Nguyễn Tấn Danh Nam
Số thẻ hội viên: 28590540
Ngày hết hạn: 19/08/2019
Số thẻ HDV: 179100880
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 28/05/1976
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Tăng Minh Châu Nam
Số thẻ hội viên: 28532412
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Số thẻ HDV: 179173567
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 04/09/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Nguyễn Hoài Ân Nam
Số thẻ hội viên: 28559190
Ngày hết hạn: 17/03/2020
Số thẻ HDV: 179 111 310
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/01/1957
Phân loại thẻ: 0 sao
16