TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Tăng Khánh Kiên Nam
Số thẻ hội viên: 28342380
Ngày hết hạn: 06/09/2020
Số thẻ HDV: 179111585
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 15/09/1971
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Tăng Vĩ Cường Nam
Số thẻ hội viên: 28369922
Ngày hết hạn: 04/10/2020
Số thẻ HDV: 179111611
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 07/06/1965
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Lê Kim Phước Nam
Số thẻ hội viên: 28449337
Ngày hết hạn: 03/03/2020
Số thẻ HDV: 179111368
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 03/06/1954
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Lư Phú Chí Nam
Số thẻ hội viên: 28341822
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Số thẻ HDV: 179121662
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 14/09/1970
Phân loại thẻ: 0 sao
4
TRẦN GIA LUẬN Nam
Số thẻ hội viên: 28317743
Ngày hết hạn: 29/5/2023
Số thẻ HDV: 133120255
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 04/06/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Nguyễn Trường Anh Nam
Số thẻ hội viên: 28458294
Ngày hết hạn: 16/7/2024
Số thẻ HDV: 179100842
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 30/8/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
6
La Cảnh Vân Nam
Số thẻ hội viên: 28387251
Ngày hết hạn: 07/03/2024
Số thẻ HDV: 179132128
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 16/04/1967
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Quảng Khiết Băng Nữ
Số thẻ hội viên: 28395768
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Số thẻ HDV: 179111597
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 15/11/1966
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Nguyễn Công Tạo Nam
Số thẻ hội viên: 28577974
Ngày hết hạn: 14/04/2020
Số thẻ HDV: 179111378
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15/06/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Huỳnh Quan Hữu Nam
Số thẻ hội viên: 28327552
Ngày hết hạn: 05/12/2020
Số thẻ HDV: 179121669
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 02/08/1961
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Nguyễn Văn Minh Nam
Số thẻ hội viên: 28541990
Ngày hết hạn: 15/4/2020
Số thẻ HDV: 152170135
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 11/9/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Nguyễn Minh Khoa Nam
Số thẻ hội viên: 28431328
Ngày hết hạn: 25/07/2023
Số thẻ HDV: 179121823
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 06/04/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Đặng Kim An Nữ
Số thẻ hội viên: 28492169
Ngày hết hạn: 15/07/2020
Số thẻ HDV: 179142551
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 16/06/1965
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Châu Quí Tâm Nam
Số thẻ hội viên: 28311076
Ngày hết hạn: 21/09/2020
Số thẻ HDV: 179111598
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 10/06/1970
Phân loại thẻ: 0 sao
14
LƯU KIẾN QUANG Nam
Số thẻ hội viên: 28316138
Ngày hết hạn: 28/8/2020
Số thẻ HDV: 179111605
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 06/10/1964
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Nguyễn Thị Thu Biên Nữ
Số thẻ hội viên: 28581154
Ngày hết hạn: 28/11/2023
Số thẻ HDV: 179184275
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/09/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
16