TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

NGUYỄN VĂN HÙNG Nam
Số thẻ hội viên: 28548450
Ngày hết hạn: 14/08/2025
Số thẻ HDV: 179142517
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15/07/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Trần Quang Duy Nam
Số thẻ hội viên: 28566044
Ngày hết hạn: 21/01/2025
Số thẻ HDV: 179204980
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/01/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
2
TRÀN NHÂT THANH Nam
Số thẻ hội viên: 28136890
Ngày hết hạn: 02/01/2025
Số thẻ HDV: 279196671
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 27/10/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Lê Phạm Ngọc Phú Nam
Số thẻ hội viên: 28189524
Ngày hết hạn: 06/01/2025
Số thẻ HDV: 279206687
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 07/06/1999
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Lê Phạm Ngọc Quý Nam
Số thẻ hội viên: 28116003
Ngày hết hạn: 02/01/2025
Số thẻ HDV: 279196675
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 07/06/1999
Phân loại thẻ: 0 sao
5
TRẦN VIỆT HÃO Nam
Số thẻ hội viên: 28145548
Ngày hết hạn: 06/01/2025
Số thẻ HDV: 279206679
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/06/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Lương Quốc Thành Nam
Số thẻ hội viên: 28394231
Ngày hết hạn: 22/05/2020
Số thẻ HDV: 179173519
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 17/07/1978
Phân loại thẻ: 0 sao
7
LÝ KIM HUỆ Nữ
Số thẻ hội viên: 28345694
Ngày hết hạn: 22/08/2020
Số thẻ HDV: 179173653
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 07/05/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
8
HUỲNH TUẤN NGUYÊN Nam
Số thẻ hội viên: 28396736
Ngày hết hạn: 16/08/2020
Số thẻ HDV: 179173636
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 09/07/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Phạm Công Tài Nam
Số thẻ hội viên: 28158261
Ngày hết hạn: 02/01/2025
Số thẻ HDV: 279196676
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 30/08/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
10
VÕ THỊ KIM NGÂN Nữ
Số thẻ hội viên: 28527889
Ngày hết hạn: 12/11/2023
Số thẻ HDV: 179152973
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 20/08/1974
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Trương Hữu Nghị Nam
Số thẻ hội viên: 28556590
Ngày hết hạn: 28/02/2023
Số thẻ HDV: 148180206
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/03/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Hoàng Sĩ Trung Nam
Số thẻ hội viên: 28540783
Ngày hết hạn: 15/08/2024
Số thẻ HDV: 101100734
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 22/09/1972
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Oanh Diệu Huyền Nữ
Số thẻ hội viên: 28579807
Ngày hết hạn: 09/01/2023
Số thẻ HDV: 179183845
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/10/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Nguyễn Bùi Khương Duy Nam
Số thẻ hội viên: 28287411
Ngày hết hạn: 12/10/2023
Số thẻ HDV: 179184238
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 06/08/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Nguyễn Anh Dũng Nam
Số thẻ hội viên: 28229821
Ngày hết hạn: 10/06/2024
Số thẻ HDV: 179101121
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 05/09/1971
Phân loại thẻ: 0 sao
16