TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Lo Sếnh Nam
Số thẻ hội viên: 28351007
Ngày hết hạn: 15/05/2023
Số thẻ HDV: 179184042
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 20/4/1967
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Lo Cuôn Nam
Số thẻ hội viên: 28310783
Ngày hết hạn: 16/01/2020
Số thẻ HDV: 179111326
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 10/10/1970
Phân loại thẻ: 0 sao
2
VÕ NHẤT PHƯƠNG Nam
Số thẻ hội viên: 28572697
Ngày hết hạn: 16/01/2024
Số thẻ HDV: 179163007
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/01/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Đinh Hoàng Kim Long Nam
Số thẻ hội viên: 28189254
Ngày hết hạn: 09/03/2023
Số thẻ HDV: 279185656
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/09/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Trần Anh Anh Nữ
Số thẻ hội viên: 28319255
Ngày hết hạn: 04/07/2020
Số thẻ HDV: 179173564
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 11/04/1974
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Nguyễn Văn Quảng Nam
Số thẻ hội viên: 28524788
Ngày hết hạn: 30/06/2024
Số thẻ HDV: 179100390
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 20/06/1962
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Đào Văn Khoa Nam
Số thẻ hội viên: 28599899
Ngày hết hạn: 17/05/2024
Số thẻ HDV: 179100216
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/10/1964
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Nguyễn Trường Xuân Nam
Số thẻ hội viên: 28545209
Ngày hết hạn: 23/04/2023
Số thẻ HDV: 177180166
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 22/03/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Dương Minh Mẫn Nam
Số thẻ hội viên: 28579205
Ngày hết hạn: 02/07/2024
Số thẻ HDV: 179100217
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 29/09/1971
Phân loại thẻ: 0 sao
9
THẠCH SẦM NANE Nam
Số thẻ hội viên: 28675715
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Số thẻ HDV: 179152925
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 06/07/1977
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Võ Quang Trình Nam
Số thẻ hội viên: 28555458
Ngày hết hạn: 08/04/2023
Số thẻ HDV: 156120259
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15/12/1978
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Hoàng Thị Ngọc thuỷ Nữ
Số thẻ hội viên: 28268627
Ngày hết hạn: 12/01/2023
Số thẻ HDV: 179183879
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 20/40/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Nguyễn Văn Trí Quang Nam
Số thẻ hội viên: 28652295
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Số thẻ HDV: 179111478
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 14/02/1966
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Nguyễn Bá Trọng Nam
Số thẻ hội viên: 28148340
Ngày hết hạn: 06/05/2024
Số thẻ HDV: 279196274
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 25/07/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Vương Nguyễn Hồng Phúc Nam
Số thẻ hội viên: 28552451
Ngày hết hạn: 19/08/2024
Số thẻ HDV: 179163310
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15/01/1984
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Trương Giang Bình Nữ
Số thẻ hội viên: 28496541
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Số thẻ HDV: 179111544
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 27/07/1977
Phân loại thẻ: 0 sao
16