TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 8

Trịnh Tố Uyên Nữ
Số thẻ hội viên: 28535464
Ngày hết hạn: 24/07/2024
Số thẻ HDV: 179100566
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/04/1969
Phân loại thẻ: 0 sao
1
HUỲNH THỊ CẨM BÌNH Nữ
Số thẻ hội viên: 28562799
Ngày hết hạn: 04/05/2020
Số thẻ HDV: 179173488
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 20/05/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Biện Thị Ngọc Loan Nữ
Số thẻ hội viên: 28526494
Ngày hết hạn: 31/12/2024
Số thẻ HDV: 179111320
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 31/07/1972
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Lưu The Nam
Số thẻ hội viên: 28670613
Ngày hết hạn: 14/03/2024
Số thẻ HDV: 279164227
Loại thẻ: Nội địa
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 01/01/1988
Phân loại thẻ: 0 sao
4
HỒ THI KIM TRINH Nữ
Số thẻ hội viên: 28154416
Ngày hết hạn: 26/12/2019
Số thẻ HDV: 279164802
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 04/02/1982
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Nguyễn Ngọc Trang Nữ
Số thẻ hội viên: 28548199
Ngày hết hạn: 26/02/2025
Số thẻ HDV: 179100841
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 04/08/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Hoàng Lê Quyên Nữ
Số thẻ hội viên: 28581821
Ngày hết hạn: 18/01/2020
Số thẻ HDV: 179100916
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 06/05/1980
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Huỳnh Công Hiếu Nam
Số thẻ hội viên: 28547384
Ngày hết hạn: 14/06/2024
Số thẻ HDV: 179100261
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/09/1980
Phân loại thẻ: 5 sao
8