TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Trần Quốc Thái Nam
Số thẻ hội viên: 28188646
Ngày hết hạn: 10/01/2025
Số thẻ HDV: 279206705
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/01/1999
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Lê Công Toàn Nam
Số thẻ hội viên: 28186126
Ngày hết hạn: 17/12/2024
Số thẻ HDV: 279196642
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 28/12/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Trần Quốc Thắng Nam
Số thẻ hội viên: 28120744
Ngày hết hạn: 10/01/2025
Số thẻ HDV: 279206701
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 07/05/1999
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Nguyễn Hoàng Thanh Long Nam
Số thẻ hội viên: 28152779
Ngày hết hạn: 13/03/2025
Số thẻ HDV: 279206773
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 10/2/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Trương Nhựt Kim Long Nam
Số thẻ hội viên: 28181905
Ngày hết hạn: 30/10/2024
Số thẻ HDV: 279196557
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/08/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
5
VÕ NGỌC BẢO VĂN Nam
Số thẻ hội viên: 28577809
Ngày hết hạn: 13/03/2025
Số thẻ HDV: 179205071
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/07/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Phạm Thị Thanh Ngân Nữ
Số thẻ hội viên: 28136867
Ngày hết hạn: 02/01/2025
Số thẻ HDV: 279196674
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/03/1999
Phân loại thẻ: 0 sao
7
LÊ QUỐC THÁI Nam
Số thẻ hội viên: 28198370
Ngày hết hạn: 14/01/2025
Số thẻ HDV: 279206720
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/06/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Nguyễn Thị Nhật Thanh Nữ
Số thẻ hội viên: 28121919
Ngày hết hạn: 04/09/2024
Số thẻ HDV: 279196458
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 18/12/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Đỗ Thuỵ Đan Thuý Nữ
Số thẻ hội viên: 28183812
Ngày hết hạn: 06/01/2025
Số thẻ HDV: 279206682
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 06/09/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Nguyễn Quốc Đạt Nam
Số thẻ hội viên: 28125583
Ngày hết hạn: 10/01/2025
Số thẻ HDV: 279206706
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 30/06/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Nguyễn Trọng Nhân Nam
Số thẻ hội viên: 28190568
Ngày hết hạn: 19/06/2025
Số thẻ HDV: 279206820
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/06/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Mai Hữu Tiến Nam
Số thẻ hội viên: 28125896
Ngày hết hạn: 17/12/2024
Số thẻ HDV: 279196641
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 13/09/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Nguyễn Minh Thắng Nam
Số thẻ hội viên: 28149202
Ngày hết hạn: 15/08/2024
Số thẻ HDV: 279196435
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/08/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Nguyễn Thị Thúy Ngọc Nữ
Số thẻ hội viên: 28182898
Ngày hết hạn: 13/03/2025
Số thẻ HDV: 279206772
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 08/08/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Nhu Vĩnh Hiền Nam
Số thẻ hội viên: 28142262
Ngày hết hạn: 06/01/2025
Số thẻ HDV: 279206689
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 10/11/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
16