TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

NGUYỄN KIM HÀ Nữ
Số thẻ hội viên: 28531500
Ngày hết hạn: 23/09/2024
Số thẻ HDV: 179194699
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 17/06/1966
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Trần Thị Lan Phương Nữ
Số thẻ hội viên: 28450288
Ngày hết hạn: 18/06/2024
Số thẻ HDV: 179100660
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 26/08/1968
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Chung Quốc Khang Nam
Số thẻ hội viên: 28161707
Ngày hết hạn: 19/08/2024
Số thẻ HDV: 279196440
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/10/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Trương Trung Tín Nam
Số thẻ hội viên: 28121670
Ngày hết hạn: 06/11/2024
Số thẻ HDV: 279196569
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/08/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Lê Ngọc Hưng Nam
Số thẻ hội viên: 28126807
Ngày hết hạn: 20/12/2024
Số thẻ HDV: 279196647
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 11/04/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Đỗ Tiến Thành Nam
Số thẻ hội viên: 28580891
Ngày hết hạn: 02/11/2023
Số thẻ HDV: 179184254
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 06/06/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Phạm Đình Hiền Nam
Số thẻ hội viên: 28168146
Ngày hết hạn: 19/08/2024
Số thẻ HDV: 279196442
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/08/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ
Số thẻ hội viên: 28455828
Ngày hết hạn: 02/07/2024
Số thẻ HDV: 179194569
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 02/01/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Đặng Thanh Phong Nam
Số thẻ hội viên: 28522378
Ngày hết hạn: 06/02/2023
Số thẻ HDV: 279185617
Loại thẻ: Nội địa
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 11/10/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Trần Thanh Nhàn Nam
Số thẻ hội viên: 28515932
Ngày hết hạn: 09/01/2023
Số thẻ HDV: 179121645
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/01/1982
Phân loại thẻ: 0 sao
10
TRẦN THANH QUANG Nam
Số thẻ hội viên: 28514015
Ngày hết hạn: 22/01/2025
Số thẻ HDV: 179204989
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 11/12/1978
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Phan Lý Bảo Khang Nam
Số thẻ hội viên: 28163369
Ngày hết hạn: 02/01/2025
Số thẻ HDV: 279196669
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 04/08/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Nguyễn Thị Phương Nữ
Số thẻ hội viên: 28223784
Ngày hết hạn: 17/01/2025
Số thẻ HDV: 179111382
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 10/11/1975
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Bùi Nhật khánh Nam
Số thẻ hội viên: 28552262
Ngày hết hạn: 21/06/2024
Số thẻ HDV: 179100838
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/02/1984
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Lương Đắc Năng Nam
Số thẻ hội viên: 28446856
Ngày hết hạn: 01/08/2023
Số thẻ HDV: 179184152
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 31/03/1955
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Lê Nguyên Phước Nam
Số thẻ hội viên: 28514670
Ngày hết hạn: 08/12/2020
Số thẻ HDV: 179173805
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/08/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
16