TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Nguyễn Minh Thắng Nam
Số thẻ hội viên: 28128223
Ngày hết hạn: 08/05/2020
Số thẻ HDV: 279175041
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 03/08/1994
1
Trần Văn Quí Nam
Số thẻ hội viên: 28198446
Ngày hết hạn: 09/02/2023
Số thẻ HDV: 279185619
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 6/11/1995
2
Nguyễn Thị Kim Thi Nữ
Số thẻ hội viên: 28113896
Ngày hết hạn: 25/12/2020
Số thẻ HDV: 279175457
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/05/1995
3
Đinh Hà Minh Thiên Nam
Số thẻ hội viên: 28166029
Ngày hết hạn: 09/01/2023
Số thẻ HDV: 279185505
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 21/09/1993
4
Lê Minh Thiện Nam
Số thẻ hội viên: 28158257
Ngày hết hạn: 12/12/2019
Số thẻ HDV: 279164770
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/02/1990
5
Nguyễn Lý Nguyệt Thu Nữ
Số thẻ hội viên: 28298617
Ngày hết hạn: 29/09/2020
Số thẻ HDV: 279175334
Loại thẻ: Nội địa
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 12/9/1992
6
Nguyễn Mai Thị Như Quỳnh Nữ
Số thẻ hội viên: 28153930
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Số thẻ HDV: 279153877
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 11/04/1989
7
Ung Thị Thanh Thương Nữ
Số thẻ hội viên: 28163941
Ngày hết hạn: 16/01/2023
Số thẻ HDV: 279185545
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 10/6/1995
8
Lê Hồng Quan Nam
Số thẻ hội viên: 28138037
Ngày hết hạn: 29/12/2018
Số thẻ HDV: 279154127
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 19/04/1993
9
Trần Thanh Sử Nam
Số thẻ hội viên: 28157104
Ngày hết hạn: 29/12/2020
Số thẻ HDV: 279175465
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/03/1993
10
Nguyễn Tuấn Triều Nam
Số thẻ hội viên: 28135010
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Số thẻ HDV: 279175370
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 29/4/1992
11
Vũ Minh Quý Nam
Số thẻ hội viên: 28119759
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Số thẻ HDV: 279153992
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/09/1993
12
Lê Minh Trí Nam
Số thẻ hội viên: 28177863
Ngày hết hạn: 29/08/2023
Số thẻ HDV: 282150293
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 04/10/1991
13
Võ Quang Trấn Nam
Số thẻ hội viên: 28192385
Ngày hết hạn: 17/01/2023
Số thẻ HDV: 279185559
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 22/3/1990
14
Lê Hữu Phước Nam
Số thẻ hội viên: 28151488
Ngày hết hạn: 19/09/2019
Số thẻ HDV: 279164626
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 22/08/1994
15
Nguyễn Minh Phát Nam
Số thẻ hội viên: 28119922
Ngày hết hạn: 30/03/2019
Số thẻ HDV: 279164290
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 27/12/1990
16