TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Trương Giang Bình Nữ
Số thẻ hội viên: 28496541
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Số thẻ HDV: 179111544
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 27/07/1977
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Nguyễn Phước Lợi Nam
Số thẻ hội viên: 28559619
Ngày hết hạn: 02/11/2023
Số thẻ HDV: 179121898
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 11/09/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Mai Tiến Dũng Nam
Số thẻ hội viên: 28171039
Ngày hết hạn: 22/11/2023
Số thẻ HDV: 279154134
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 04/04/1981
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Lê Thanh Việt Nam
Số thẻ hội viên: 28511598
Ngày hết hạn: 11/07/2024
Số thẻ HDV: 179100550
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 23/03/1981
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Hồ Quang Nhật Nam
Số thẻ hội viên: 28169564
Ngày hết hạn: 02/11/2023
Số thẻ HDV: 279186031
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/08/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Lê Ngọc Hân Nữ
Số thẻ hội viên: 28599837
Ngày hết hạn: 13/10/2019
Số thẻ HDV: 179101166
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 17/11/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Mai Huy Phong Nam
Số thẻ hội viên: 28593545
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Số thẻ HDV: 179183859
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/09/1980
Phân loại thẻ: 0 sao
7
LẦU THẾ ĐẠT Nam
Số thẻ hội viên: 28528513
Ngày hết hạn: 31/10/2023
Số thẻ HDV: 179121872
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 23/08/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Trần Văn Tình Nam
Số thẻ hội viên: 28467745
Ngày hết hạn: 13/6/2024
Số thẻ HDV: 179100274
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 06/03/1981
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Trần Duy Ngọc Nam
Số thẻ hội viên: 28162603
Ngày hết hạn: 07/03/2024
Số thẻ HDV: 279196158
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 21/04/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Phạm Ngọc Khoa Nam
Số thẻ hội viên: 28583131
Ngày hết hạn: 14/06/2024
Số thẻ HDV: 186100126
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 16/01/1969
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Lý Chấn Hùng Nam
Số thẻ hội viên: 28341796
Ngày hết hạn: 14/03/2024
Số thẻ HDV: 179194437
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 05/10/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
12
NGÔ ĐỖ HỒNG PHÚC Nam
Số thẻ hội viên: 28550654
Ngày hết hạn: 14/06/2024
Số thẻ HDV: 186100135
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/12/1987
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Trương Văn Phước Nam
Số thẻ hội viên: 28354974
Ngày hết hạn: 03/01/2021
Số thẻ HDV: 179 121 681
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 14/10/1963
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Lê Văn Ân Nam
Số thẻ hội viên: 28451060
Ngày hết hạn: 24/07/2024
Số thẻ HDV: 179100292
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 15/7/1977
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Phùng Chí Tín Nam
Số thẻ hội viên: 28390481
Ngày hết hạn: 24/11/2019
Số thẻ HDV: 193160103
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 25/03/1980
Phân loại thẻ: 0 sao
16