TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

TRẦN LÊ THANH UYÊN Nữ
Số thẻ hội viên: 28294549
Ngày hết hạn: 08/08/2024
Số thẻ HDV: 179163150
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 18/11/1980
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Đoàn Chí Huy Nam
Số thẻ hội viên: 28521016
Ngày hết hạn: 05/04/2024
Số thẻ HDV: 179194468
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/12/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Nguyễn Khắc Quyết Nam
Số thẻ hội viên: 28571634
Ngày hết hạn: 18/06/2023
Số thẻ HDV: 179152838
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 12/01/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Nguyễn Văn Hải Nam
Số thẻ hội viên: 28569492
Ngày hết hạn: 15/07/2024
Số thẻ HDV: 179100663
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/07/1968
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Oanh Ánh Dương Nam
Số thẻ hội viên: 28617250
Ngày hết hạn: 09/04/2023
Số thẻ HDV: 179152854
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 12/06/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Trần Việt Hà Nam
Số thẻ hội viên: 28580988
Ngày hết hạn: 26/12/2023
Số thẻ HDV: 172180109
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 30/04/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Lê Bình Sanh Nam
Số thẻ hội viên: 28520804
Ngày hết hạn: 21/8/2024
Số thẻ HDV: 148190455
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/12/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Phạm Văn Phương Nam
Số thẻ hội viên: 28566592
Ngày hết hạn: 03/01/2024
Số thẻ HDV: 179194310
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 25/07/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Đàm Tư Bình Nam
Số thẻ hội viên: 28648749
Ngày hết hạn: 12/07/2024
Số thẻ HDV: 179100187
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 28/09/1972
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Nguyễn Duy Tuyên Nam
Số thẻ hội viên: 28519596
Ngày hết hạn: 22/08/2024
Số thẻ HDV: 179194636
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 11/05/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
10
SIU BỘI BÍU Nam
Số thẻ hội viên: 28372369
Ngày hết hạn: 30/12/2019
Số thẻ HDV: 179142361
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 29/01/1982
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Lo Lếnh Nam
Số thẻ hội viên: 28528578
Ngày hết hạn: 19/04/2020
Số thẻ HDV: 179173465
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 27/11/1976
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Lục Tuấn Hùng Nam
Số thẻ hội viên: 28372247
Ngày hết hạn: 06/10/2020
Số thẻ HDV: 179111604
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 02/05/1969
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Thái Thị Kim Nhựt Nữ
Số thẻ hội viên: 28528160
Ngày hết hạn: 12/1/2020
Số thẻ HDV: 179100863
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 27/07/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Võ Trọng Lĩnh Nam
Số thẻ hội viên: 28560223
Ngày hết hạn: 08/05/2020
Số thẻ HDV: 179111361
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 14/06/1970
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Trần Then Khiên Nam
Số thẻ hội viên: 28330950
Ngày hết hạn: 11/07/2024
Số thẻ HDV: 179100839
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 05/06/1974
Phân loại thẻ: 0 sao
16