TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Nguyễn Chí Cường Nam
Số thẻ hội viên: 28147250
Ngày hết hạn: 27/06/2020
Số thẻ HDV: 279175158
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 13/04/1987
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Phan Hữu Phước Nam
Số thẻ hội viên: 28132445
Ngày hết hạn: 29/12/2020
Số thẻ HDV: 279175451
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 04/04/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Phạm Hoàng Vũ Nam
Số thẻ hội viên: 28169283
Ngày hết hạn: 12/10/2023
Số thẻ HDV: 279186001
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 08/11/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Tất Văn Cơ Nam
Số thẻ hội viên: 28384781
Ngày hết hạn: 13/9/2024
Số thẻ HDV: 179132260
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 2706/1976
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Lê Xuân Bách Nam
Số thẻ hội viên: 28528666
Ngày hết hạn: 31/07/2024
Số thẻ HDV: 179194600
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/07/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
5
TRẦN TRUNG LONG Nam
Số thẻ hội viên: 28543641
Ngày hết hạn: 06/05/2024
Số thẻ HDV: 162190141
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/02/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Trần Minh Đức Nam
Số thẻ hội viên: 28162733
Ngày hết hạn: 24/11/2020
Số thẻ HDV: 279175395
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/08/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Ngô Đình Trung Nam
Số thẻ hội viên: 28113837
Ngày hết hạn: 21/02/2020
Số thẻ HDV: 279174881
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 11-12-1985
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Nguyễn Quang Toản Nam
Số thẻ hội viên: 28557503
Ngày hết hạn: 30/5/2024
Số thẻ HDV: 179100275
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 23/01/1974
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Nguyễn Trúc Linh Nữ
Số thẻ hội viên: 28130849
Ngày hết hạn: 17/4/2024
Số thẻ HDV: 279196238
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 14/04/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Dương Bích Ngọc Nữ
Số thẻ hội viên: 28581433
Ngày hết hạn: 17/12/2023
Số thẻ HDV: 179163042
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 25/11/1984
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Trần Trường Hải Nam
Số thẻ hội viên: 28570579
Ngày hết hạn: 22/08/2024
Số thẻ HDV: 179101098
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/04/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Phạm Thị Sương Châu Nữ
Số thẻ hội viên: 28136344
Ngày hết hạn: 11/12/2024
Số thẻ HDV: 279132842
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 25/01/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Lê Quang Anh Tuấn Nam
Số thẻ hội viên: 28515994
Ngày hết hạn: 30/08/2023
Số thẻ HDV: 179184180
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/10/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Phan Thanh Cường Nam
Số thẻ hội viên: 28133638
Ngày hết hạn: 25/04/2024
Số thẻ HDV: 279196256
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 01/05/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Trần Hữu Duy Nam
Số thẻ hội viên: 28544541
Ngày hết hạn: 15/08/2024
Số thẻ HDV: 179132140
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 31/01/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
16