TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Đỗ Thuỷ Tiên Nữ
Số thẻ hội viên: 28522086
Ngày hết hạn: 16/04/2023
Số thẻ HDV: 179152815
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/08/1960
Phân loại thẻ: 0
1
Nguyễn Thuỵ Thuý Mai Nữ
Số thẻ hội viên: 28636331
Ngày hết hạn: 09/01/2020
Số thẻ HDV: 179100960
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 14/01/1984
Phân loại thẻ: 0
2
Nguyễn Hữu Vinh Nam
Số thẻ hội viên: 28541879
Ngày hết hạn: 13/07/2019
Số thẻ HDV: 179100226
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/08/1982
Phân loại thẻ: 0
3
Nguyễn Hoàng Minh Trung Nam
Số thẻ hội viên: 28512140
Ngày hết hạn: 03/02/2020
Số thẻ HDV: 179142357
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 04/04/1990
Phân loại thẻ: 0
4
Lê Hùng Cường Nam
Số thẻ hội viên: 28577193
Ngày hết hạn: 02/04/2023
Số thẻ HDV: 179184000
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 10/08/1977
Phân loại thẻ: 0
5
Nguyễn Phương Tiến Nam
Số thẻ hội viên: 28191372
Ngày hết hạn: 24/12/2023
Số thẻ HDV: 279164246
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 29/10/1992
Phân loại thẻ: 0
6
LÊ ĐỨC THĂNG Nam
Số thẻ hội viên: 28573776
Ngày hết hạn: 20/7/2020
Số thẻ HDV: 168110158
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 16/11/1989
Phân loại thẻ: 0
7
Lê Thị Ngọc Bích Nữ
Số thẻ hội viên: 28545791
Ngày hết hạn: 08/12/2019
Số thẻ HDV: 179 163 327
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/11/1994
Phân loại thẻ: 0
8
Nguyễn Tấn Danh Nam
Số thẻ hội viên: 28590540
Ngày hết hạn: 19/08/2019
Số thẻ HDV: 179100880
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 28/05/1976
Phân loại thẻ: 0
9
Tăng Minh Châu Nam
Số thẻ hội viên: 28532412
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Số thẻ HDV: 179173567
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 04/09/1986
Phân loại thẻ: 0
10
Nguyễn Hoài Ân Nam
Số thẻ hội viên: 28559190
Ngày hết hạn: 17/03/2020
Số thẻ HDV: 179 111 310
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/01/1957
Phân loại thẻ: 0
11
Nguyễn Hạnh phúc Nam
Số thẻ hội viên: 28573604
Ngày hết hạn: 04/06/2023
Số thẻ HDV: 101122126
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/07/1979
Phân loại thẻ: 0
12
Đặng Thái Hoà Nam
Số thẻ hội viên: 28533775
Ngày hết hạn: 13/07/2020
Số thẻ HDV: 110110178
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 06/02/1977
Phân loại thẻ: 0
13
VÕ QUANG DUYÊN Nam
Số thẻ hội viên: 28536109
Ngày hết hạn: 16/08/2020
Số thẻ HDV: 179173635
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 27041975
Phân loại thẻ: 0
14
NGUYỄN THỤY PHƯƠNG DIỄM Nữ
Số thẻ hội viên: 28530634
Ngày hết hạn: 10/06/2019
Số thẻ HDV: 179101209
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09091981
Phân loại thẻ: 0
15
Nguyễn Hữu Thiện Nam
Số thẻ hội viên: 28132509
Ngày hết hạn: 10/02/2020
Số thẻ HDV: 279111060
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 04/01/1983
Phân loại thẻ: 0
16