TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 3

Nguyễn Ngọc Trang Nữ
Số thẻ hội viên: 28548199
Ngày hết hạn: 26/02/2025
Số thẻ HDV: 179100841
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 04/08/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Hoàng Lê Quyên Nữ
Số thẻ hội viên: 28581821
Ngày hết hạn: 18/01/2020
Số thẻ HDV: 179100916
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 06/05/1980
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Huỳnh Công Hiếu Nam
Số thẻ hội viên: 28547384
Ngày hết hạn: 14/06/2024
Số thẻ HDV: 179100261
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/09/1980
Phân loại thẻ: 5 sao
3