TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Đỗ Huy Minh Nam
Số thẻ hội viên: 28152101
Ngày hết hạn: 06/05/2024
Số thẻ HDV: 279196272
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 12/08/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Châu Mai Hùng Vĩ Nam
Số thẻ hội viên: 28166467
Ngày hết hạn: 15/01/2025
Số thẻ HDV: 279206726
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 11/04/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Trương Quang Đức Nam
Số thẻ hội viên: 28120874
Ngày hết hạn: 12/04/2023
Số thẻ HDV: 279185730
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 10/08/1988
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Phạm Ngọc Quỳnh Như Nữ
Số thẻ hội viên: 28160155
Ngày hết hạn: 25/06/2025
Số thẻ HDV: 279206826
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 25/12/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Hứa Văn Út Nam
Số thẻ hội viên: 28545814
Ngày hết hạn: 09/06/2025
Số thẻ HDV: 179205138
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09/10/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Trương Văn Sự Nam
Số thẻ hội viên: 28138657
Ngày hết hạn: 13/01/2025
Số thẻ HDV: 279206710
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 13/07/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Nguyễn Quốc Việt Nam
Số thẻ hội viên: 28190035
Ngày hết hạn: 11/01/2024
Số thẻ HDV: 279196099
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 08/11/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Võ Đồng Tâm Nam
Số thẻ hội viên: 28518865
Ngày hết hạn: 28/07/2025
Số thẻ HDV: 179173399
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 29/04/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Nguyễn Phạm Thuỵ Hoàng Dung Nữ
Số thẻ hội viên: 28184324
Ngày hết hạn: 27/09/2024
Số thẻ HDV: 279196498
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 28/11/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
9
HỒ LƯU PHƯƠNG HOÀI Nữ
Số thẻ hội viên: 28184554
Ngày hết hạn: 06/01/2025
Số thẻ HDV: 279206686
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 26/06/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Trần Quốc Thái Nam
Số thẻ hội viên: 28188646
Ngày hết hạn: 10/01/2025
Số thẻ HDV: 279206705
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/01/1999
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Lê Công Toàn Nam
Số thẻ hội viên: 28186126
Ngày hết hạn: 17/12/2024
Số thẻ HDV: 279196642
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 28/12/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Trần Quốc Thắng Nam
Số thẻ hội viên: 28120744
Ngày hết hạn: 10/01/2025
Số thẻ HDV: 279206701
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 07/05/1999
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Nguyễn Hoàng Thanh Long Nam
Số thẻ hội viên: 28152779
Ngày hết hạn: 13/03/2025
Số thẻ HDV: 279206773
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 10/2/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Trương Nhựt Kim Long Nam
Số thẻ hội viên: 28181905
Ngày hết hạn: 30/10/2024
Số thẻ HDV: 279196557
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/08/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
15
VÕ NGỌC BẢO VĂN Nam
Số thẻ hội viên: 28577809
Ngày hết hạn: 13/03/2025
Số thẻ HDV: 179205071
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/07/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
16