TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Nguyễn Hoàng Minh Trung Nam
Số thẻ hội viên: 28512140
Ngày hết hạn: 03/02/2020
Số thẻ HDV: 179142357
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 04/04/1990
1
Lê Hùng Cường Nam
Số thẻ hội viên: 28577193
Ngày hết hạn: 02/04/2023
Số thẻ HDV: 179184000
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 10/08/1977
2
Nguyễn Phương Tiến Nam
Số thẻ hội viên: 28191372
Ngày hết hạn: 10/03/2019
Số thẻ HDV: 279164246
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 29/10/1992
3
LÊ ĐỨC THĂNG Nam
Số thẻ hội viên: 28573776
Ngày hết hạn: 20/7/2020
Số thẻ HDV: 168110158
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 16/11/1989
4
Lê Thị Ngọc Bích Nữ
Số thẻ hội viên: 28545791
Ngày hết hạn: 08/12/2019
Số thẻ HDV: 179 163 327
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/11/1994
5
Nguyễn Tấn Danh Nam
Số thẻ hội viên: 28590540
Ngày hết hạn: 19/08/2019
Số thẻ HDV: 179100880
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 28/05/1976
6
Tăng Minh Châu Nam
Số thẻ hội viên: 28532412
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Số thẻ HDV: 179173567
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 04/09/1986
7
Nguyễn Hoài Ân Nam
Số thẻ hội viên: 28559190
Ngày hết hạn: 17/03/2020
Số thẻ HDV: 179 111 310
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/01/1957
8
Nguyễn Hạnh phúc Nam
Số thẻ hội viên: 28573604
Ngày hết hạn: 04/06/2023
Số thẻ HDV: 101122126
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/07/1979
9
Đặng Thái Hoà Nam
Số thẻ hội viên: 28533775
Ngày hết hạn: 13/07/2020
Số thẻ HDV: 110110178
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 06/02/1977
10
VÕ QUANG DUYÊN Nam
Số thẻ hội viên: 28536109
Ngày hết hạn: 16/08/2020
Số thẻ HDV: 179173635
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 27041975
11
NGUYỄN THỤY PHƯƠNG DIỄM Nữ
Số thẻ hội viên: 28530634
Ngày hết hạn: 10/06/2019
Số thẻ HDV: 179101209
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09091981
12
Nguyễn Hữu Thiện Nam
Số thẻ hội viên: 28132509
Ngày hết hạn: 10/02/2020
Số thẻ HDV: 279111060
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 04/01/1983
13
Phạm Thị Ngà Nữ
Số thẻ hội viên: 28577970
Ngày hết hạn: 13/07/2023
Số thẻ HDV: 179184121
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 17/10/1981
14
Lềnh Cóng Tắc Nam
Số thẻ hội viên: 28367438
Ngày hết hạn: 04/10/2020
Số thẻ HDV: 179173709
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 31/03/1994
15
Lê Thị Huệ Nữ
Số thẻ hội viên: 28363567
Ngày hết hạn: 12/01/2020
Số thẻ HDV: 179142360
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 17/12/1990
16