TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Lê Ngọc Hưng Nam
Số thẻ hội viên: 28126807
Ngày hết hạn: 20/12/2024
Số thẻ HDV: 279196647
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 11/04/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Đỗ Tiến Thành Nam
Số thẻ hội viên: 28580891
Ngày hết hạn: 02/11/2023
Số thẻ HDV: 179184254
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 06/06/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ
Số thẻ hội viên: 28455828
Ngày hết hạn: 02/07/2024
Số thẻ HDV: 179194569
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 02/01/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Đặng Thanh Phong Nam
Số thẻ hội viên: 28522378
Ngày hết hạn: 06/02/2023
Số thẻ HDV: 279185617
Loại thẻ: Nội địa
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 11/10/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Trần Thanh Nhàn Nam
Số thẻ hội viên: 28515932
Ngày hết hạn: 09/01/2023
Số thẻ HDV: 179121645
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/01/1982
Phân loại thẻ: 0 sao
5
TRẦN THANH QUANG Nam
Số thẻ hội viên: 28514015
Ngày hết hạn: 22/01/2025
Số thẻ HDV: 179204989
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 11/12/1978
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Phan Lý Bảo Khang Nam
Số thẻ hội viên: 28163369
Ngày hết hạn: 02/01/2025
Số thẻ HDV: 279196669
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 04/08/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Nguyễn Thị Phương Nữ
Số thẻ hội viên: 28223784
Ngày hết hạn: 17/01/2025
Số thẻ HDV: 179111382
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 10/11/1975
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Bùi Nhật khánh Nam
Số thẻ hội viên: 28552262
Ngày hết hạn: 21/06/2024
Số thẻ HDV: 179100838
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/02/1984
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Lương Đắc Năng Nam
Số thẻ hội viên: 28446856
Ngày hết hạn: 01/08/2023
Số thẻ HDV: 179184152
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 31/03/1955
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Lê Nguyên Phước Nam
Số thẻ hội viên: 28514670
Ngày hết hạn: 08/12/2020
Số thẻ HDV: 179173805
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/08/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
11
NGUYỄN VĂN HÙNG Nam
Số thẻ hội viên: 28548450
Ngày hết hạn: 29/5/2020
Số thẻ HDV: 179142517
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15/07/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Trần Quang Duy Nam
Số thẻ hội viên: 28566044
Ngày hết hạn: 21/01/2025
Số thẻ HDV: 179204980
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/01/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
13
TRÀN NHÂT THANH Nam
Số thẻ hội viên: 28136890
Ngày hết hạn: 02/01/2025
Số thẻ HDV: 279196671
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 27/10/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Lê Phạm Ngọc Phú Nam
Số thẻ hội viên: 28189524
Ngày hết hạn: 06/01/2025
Số thẻ HDV: 279206687
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 07/06/1999
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Lê Phạm Ngọc Quý Nam
Số thẻ hội viên: 28116003
Ngày hết hạn: 02/01/2025
Số thẻ HDV: 279196675
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 07/06/1999
Phân loại thẻ: 0 sao
16