TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Đoàn Duy Tân Nam
Số thẻ hội viên: 28594074
Ngày hết hạn: 04/03/2024
Số thẻ HDV: 179194401
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/11/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Bùi Văn Trung Nam
Số thẻ hội viên: 28131136
Ngày hết hạn: 08/10/2023
Số thẻ HDV: 279185995
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/8/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Trương Huệ Linh Nữ
Số thẻ hội viên: 28343965
Ngày hết hạn: 18/12/2020
Số thẻ HDV: 179121668
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 17/01/1962
Phân loại thẻ: 0 sao
3
CAO NGỌC AN Nam
Số thẻ hội viên: 28512469
Ngày hết hạn: 04/03/2024
Số thẻ HDV: 179194402
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/08/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Trương Vạn Phước Nam
Số thẻ hội viên: 28330900
Ngày hết hạn: 22/05/2020
Số thẻ HDV: 179173518
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 14/03/1987
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Nguyễn Văn Thành Nam
Số thẻ hội viên: 28233242
Ngày hết hạn: 09/09/2019
Số thẻ HDV: 179100699
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 06/06//1975
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Thái Quang Lâm Nam
Số thẻ hội viên: 28263807
Ngày hết hạn: 04/07/2019
Số thẻ HDV: 179100547
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 28/12/1968
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Nguyễn Kim Khoa Nam
Số thẻ hội viên: 28513712
Ngày hết hạn: 10/06/2019
Số thẻ HDV: 179100258
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/12/1976
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Nguyễn Tuấn Nam Nam
Số thẻ hội viên: 28245734
Ngày hết hạn: 11/10/2020
Số thẻ HDV: 179173728
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 29/12/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Mai Thanh Tùng Nam
Số thẻ hội viên: 28181193
Ngày hết hạn: 22/11/2023
Số thẻ HDV: 279186041
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 28/08/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Nguyễn Bá Tuân Nam
Số thẻ hội viên: 28515978
Ngày hết hạn: 18/1/2024
Số thẻ HDV: 179194339
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/01/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Lý Nghiệp Minh Nam
Số thẻ hội viên: 28598756
Ngày hết hạn: 06/02/2023
Số thẻ HDV: 179183955
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15/02/1987
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Huỳnh Văn Vinh Nam
Số thẻ hội viên: 28443322
Ngày hết hạn: 08/06/2019
Số thẻ HDV: 179100156
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 27/05/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Trần Thanh Hiếu Nam
Số thẻ hội viên: 28495510
Ngày hết hạn: 31/10/2019
Số thẻ HDV: 179132293
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 14/09/1972
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Nguyễn Khánh Tùng Nam
Số thẻ hội viên: 28438195
Ngày hết hạn: 24/05/2019
Số thẻ HDV: 179100110
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 27/10/1978
Phân loại thẻ: 0 sao
15
CAO XUÂN LƯƠNG Nam
Số thẻ hội viên: 28627255
Ngày hết hạn: 05/08/2019
Số thẻ HDV: 179100892
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 08/10/1959
Phân loại thẻ: 0 sao
16