TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

TRẦN THỊ THÙY TRANG Nữ
Số thẻ hội viên: 28189036
Ngày hết hạn: 09/04/2023
Số thẻ HDV: 279185721
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/10/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Nguyễn Thái Nguyên Nam
Số thẻ hội viên: 28551690
Ngày hết hạn: 29/05/2020
Số thẻ HDV: 179142560
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01011989
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Nguyễn Hoàng Minh Nam
Số thẻ hội viên: 28573521
Ngày hết hạn: 26/4/2024
Số thẻ HDV: 179132111
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/10/1988
Phân loại thẻ: 0 sao
3
HUỲNH TÂN PHÚ Nam
Số thẻ hội viên: 28110877
Ngày hết hạn: 31/01/2023
Số thẻ HDV: 279185596
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 22/01/95
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Nguyễn Ngọc Mạnh Cường Nam
Số thẻ hội viên: 28554953
Ngày hết hạn: 08/03/2023
Số thẻ HDV: 179183977
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 17/01/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Đinh Trúc Ly Nữ
Số thẻ hội viên: 28113977
Ngày hết hạn: 25/06/2024
Số thẻ HDV: 279196361
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 01/01/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Trần Văn Rạng Nam
Số thẻ hội viên: 28142425
Ngày hết hạn: 16/12/2024
Số thẻ HDV: 292130280
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 01/08/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Nguyễn Trần Thông Minh Nam
Số thẻ hội viên: 28560909
Ngày hết hạn: 23/06/2020
Số thẻ HDV: 179173552
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15/08/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Trần Thị Thanh Loan Nữ
Số thẻ hội viên: 28180527
Ngày hết hạn: 06/11/2024
Số thẻ HDV: 279132790
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 18/11/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
9
ĐẶNG THỊ BẢO CHÂU Nữ
Số thẻ hội viên: 28216439
Ngày hết hạn: 14/06/2024
Số thẻ HDV: 179100259
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 26/09/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Đặng Hữu Dư Nam
Số thẻ hội viên: 28186564
Ngày hết hạn: 08/08/2020
Số thẻ HDV: 279175248
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/12/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Nguyễn Anh Tài Nam
Số thẻ hội viên: 28163777
Ngày hết hạn: 13/09/2024
Số thẻ HDV: 279164313
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/04/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Trần Quang Trọng Nam
Số thẻ hội viên: 28114113
Ngày hết hạn: 06/05/2024
Số thẻ HDV: 279196275
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/01/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Lo My Voi Nữ
Số thẻ hội viên: 28386955
Ngày hết hạn: 23/07/2020
Số thẻ HDV: 156 170 608
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 19-12-1978
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Vũ Thế Vinh Nam
Số thẻ hội viên: 28579316
Ngày hết hạn: 12/09/2024
Số thẻ HDV: 179163064
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 28/01/1977
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Võ Minh Thông Nam
Số thẻ hội viên: 28174851
Ngày hết hạn: 12/04/2024
Số thẻ HDV: 279196232
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 27/05/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
16