TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Trần Thanh Xuân Nam
Số thẻ hội viên: 28581564
Ngày hết hạn: 28/7/2025
Số thẻ HDV: 179205235
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/01/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Nguyễn Thanh Tú Nam
Số thẻ hội viên: 28142426
Ngày hết hạn: 06/02/2023
Số thẻ HDV: 279185609
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/05/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
2
NGUYỄN HUỲNH NHƯ Nữ
Số thẻ hội viên: 28140479
Ngày hết hạn: 25/02/2024
Số thẻ HDV: 279196139
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/02/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Nguyễn Quốc Trường Nam
Số thẻ hội viên: 28194229
Ngày hết hạn: 14/08/2025
Số thẻ HDV: 279175388
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 22/11/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
4
NGUYỄN MINH TUẤN Nam
Số thẻ hội viên: 28143862
Ngày hết hạn: 08/01/2025
Số thẻ HDV: 279206693
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/04/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
5
TRẦN QUANG VINH Nam
Số thẻ hội viên: 28515852
Ngày hết hạn: 05/07/2024
Số thẻ HDV: 179100784
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 06/03/1974
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Đỗ Huy Minh Nam
Số thẻ hội viên: 28152101
Ngày hết hạn: 06/05/2024
Số thẻ HDV: 279196272
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 12/08/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Châu Mai Hùng Vĩ Nam
Số thẻ hội viên: 28166467
Ngày hết hạn: 15/01/2025
Số thẻ HDV: 279206726
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 11/04/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Trương Quang Đức Nam
Số thẻ hội viên: 28120874
Ngày hết hạn: 12/04/2023
Số thẻ HDV: 279185730
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 10/08/1988
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Phạm Ngọc Quỳnh Như Nữ
Số thẻ hội viên: 28160155
Ngày hết hạn: 25/06/2025
Số thẻ HDV: 279206826
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 25/12/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Hứa Văn Út Nam
Số thẻ hội viên: 28545814
Ngày hết hạn: 09/06/2025
Số thẻ HDV: 179205138
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09/10/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Trương Văn Sự Nam
Số thẻ hội viên: 28138657
Ngày hết hạn: 13/01/2025
Số thẻ HDV: 279206710
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 13/07/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Nguyễn Quốc Việt Nam
Số thẻ hội viên: 28190035
Ngày hết hạn: 11/01/2024
Số thẻ HDV: 279196099
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 08/11/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Võ Đồng Tâm Nam
Số thẻ hội viên: 28518865
Ngày hết hạn: 28/07/2025
Số thẻ HDV: 179173399
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 29/04/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Nguyễn Phạm Thuỵ Hoàng Dung Nữ
Số thẻ hội viên: 28184324
Ngày hết hạn: 27/09/2024
Số thẻ HDV: 279196498
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 28/11/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
15
HỒ LƯU PHƯƠNG HOÀI Nữ
Số thẻ hội viên: 28184554
Ngày hết hạn: 06/01/2025
Số thẻ HDV: 279206686
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 26/06/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
16