TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Nguyễn Đình Tâm Nam
Số thẻ hội viên: 28563025
Ngày hết hạn: 13/7/2019
Số thẻ HDV: 179100155
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 22/10/1983
Phân loại thẻ: 0
1
MAI BÌNH PHƯƠNG Nam
Số thẻ hội viên: 28534742
Ngày hết hạn: 24/09/2023
Số thẻ HDV: 179121753
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/06/1968
Phân loại thẻ: 0
2
Phạm Thị Hương Giang Nữ
Số thẻ hội viên: 28571887
Ngày hết hạn: 23/07/2023
Số thẻ HDV: 101153172
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/11/1985
Phân loại thẻ: 0
3
Ngô Dũng Cường Nam
Số thẻ hội viên: 28398709
Ngày hết hạn: 27/10/2020
Số thẻ HDV: 133120194
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 08/10/1966
Phân loại thẻ: 0
4
NGUYỄN VĂN TUẤN Nam
Số thẻ hội viên: 28571286
Ngày hết hạn: 15/06/2019
Số thẻ HDV: 179100523
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09/09/1975
Phân loại thẻ: 0
5
Tăng Thy Loan Nữ
Số thẻ hội viên: 28543968
Ngày hết hạn: 26/12/2019
Số thẻ HDV: 179 111 278
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 25/06/1988
Phân loại thẻ: 0
6
Dương Đình Trí Nam
Số thẻ hội viên: 28225903
Ngày hết hạn: 27/10/2019
Số thẻ HDV: 179101163
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 23/09/1964
Phân loại thẻ: 0
7
Nguyễn Quốc Tâm Nam
Số thẻ hội viên: 28482797
Ngày hết hạn: 28/6/2019
Số thẻ HDV: 179100358
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 20/2/1976
Phân loại thẻ: 0
8
Bùi Thanh Thuỳ Nam
Số thẻ hội viên: 28588389
Ngày hết hạn: 21/07/2019
Số thẻ HDV: 179100307
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 16/12/1977
Phân loại thẻ: 0
9
Đoàn Chuẩn Võ Trường An Nam
Số thẻ hội viên: 28539640
Ngày hết hạn: 28/06/2019
Số thẻ HDV: 179100132
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15/12/1983
Phân loại thẻ: 0
10
Lê Thị Hồng Tâm Nữ
Số thẻ hội viên: 28576628
Ngày hết hạn: 03/02/2020
Số thẻ HDV: 179111291
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/03/1985
Phân loại thẻ: 0
11
Nguyễn Tấn Phát Nam
Số thẻ hội viên: 28558973
Ngày hết hạn: 17/09/2023
Số thẻ HDV: 179152894
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/09/1993
Phân loại thẻ: 0
12
Nguyễn Vinh Hiển Nam
Số thẻ hội viên: 28566200
Ngày hết hạn: 23/06/2019
Số thẻ HDV: 182100112
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 03/09/1978
Phân loại thẻ: 0
13
PHẠM DUY LINH Nam
Số thẻ hội viên: 28592599
Ngày hết hạn: 08/03/2023
Số thẻ HDV: 179121657
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/09/1979
Phân loại thẻ: 0
14
Ngô Thị Tuyết Hằng Nữ
Số thẻ hội viên: 28589622
Ngày hết hạn: 17/05/2020
Số thẻ HDV: 179173506
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15/03/1984
Phân loại thẻ: 0
15
ĐIỀN MINH ĐỨC Nam
Số thẻ hội viên: 28518837
Ngày hết hạn: 16/04/2023
Số thẻ HDV: 179152811
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 10/10/1993
Phân loại thẻ: 0
16