TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Trần Đức Minh Nam
Số thẻ hội viên: 28365203
Ngày hết hạn: 14/05/2024
Số thẻ HDV: 179194494
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 12/11/1977
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Nguyễn Thành Nhân Nam
Số thẻ hội viên: 28566294
Ngày hết hạn: 09/10/2024
Số thẻ HDV: 179111258
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/11/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Đoàn Duy Lợi Nam
Số thẻ hội viên: 28514231
Ngày hết hạn: 13/9/2024
Số thẻ HDV: 179100919
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09/09/1969
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Bành Năng Dũng Nam
Số thẻ hội viên: 28392014
Ngày hết hạn: 27/08/2024
Số thẻ HDV: 179194657
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 16/05/1977
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Nguyễn Trương Thanh Vũ Nam
Số thẻ hội viên: 28568522
Ngày hết hạn: 07/01/2024
Số thẻ HDV: 179194321
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 04/08/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Huỳnh Trúc Lâm Tùng Nam
Số thẻ hội viên: 28111962
Ngày hết hạn: 30/01/2023
Số thẻ HDV: 248180021
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/03/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Lê Đoàn Ngọc Thi Nam
Số thẻ hội viên: 28520061
Ngày hết hạn: 06/09/2024
Số thẻ HDV: 179194674
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/11/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Lư Mê Li Nam
Số thẻ hội viên: 28148913
Ngày hết hạn: 07/06/2020
Số thẻ HDV: 279175127
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 07/06/1988
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Ngô Bách Hồng Nam
Số thẻ hội viên: 28551219
Ngày hết hạn: 01/02/2024
Số thẻ HDV: 179194375
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/08/1975
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Nguyễn Văn Tới Nam
Số thẻ hội viên: 28149219
Ngày hết hạn: 09/01/2020
Số thẻ HDV: 279142898
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/03/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Dương Song Hào Nam
Số thẻ hội viên: 28165808
Ngày hết hạn: 12/12/2019
Số thẻ HDV: 279100499
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/06/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
11
TRỊNH NGỌC TRUNG Nam
Số thẻ hội viên: 28549681
Ngày hết hạn: 07/06/2020
Số thẻ HDV: 179142524
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 04/01/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Trương Tư Triển Nam
Số thẻ hội viên: 28619056
Ngày hết hạn: 19/08/2024
Số thẻ HDV: 179100389
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 31/07/1976
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Cao Hoài Vĩ Nam
Số thẻ hội viên: 28410324
Ngày hết hạn: 11/05/2020
Số thẻ HDV: 179142587
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 09/02/1988
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Phan Hiếu Nam
Số thẻ hội viên: 28420286
Ngày hết hạn: 11/05/2020
Số thẻ HDV: 179142505
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 03/09/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Phạm Hồng Chiến Nam
Số thẻ hội viên: 28244947
Ngày hết hạn: 25/06/2024
Số thẻ HDV: 179100206
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 16/04/1970
Phân loại thẻ: 0 sao
16