TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Huỳnh Văn Trọng Nam
Số thẻ hội viên: 28165960
Ngày hết hạn: 23/01/2024
Số thẻ HDV: 275190298
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 22/04/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
1
TRẦN HỒNG XUÂN TRƯỜNG Nam
Số thẻ hội viên: 28556707
Ngày hết hạn: 18/01/2024
Số thẻ HDV: 179194342
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 20/04/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Quách Trần Ngọc Lâm Nam
Số thẻ hội viên: 28118415
Ngày hết hạn: 03/01/2024
Số thẻ HDV: 279196089
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 21/01/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Trịnh Tiến Thắng Nam
Số thẻ hội viên: 28580553
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Số thẻ HDV: 179183854
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 30/05/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
4
LÂM THỊ KIỀU VÂN Nữ
Số thẻ hội viên: 28138374
Ngày hết hạn: 25/02/2024
Số thẻ HDV: 279196141
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 28/12/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Đinh Xuân Hoàng Nam
Số thẻ hội viên: 28186242
Ngày hết hạn: 30/1/2024
Số thẻ HDV: 279196116
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 10/08/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Hồ Phú Hoan Nam
Số thẻ hội viên: 28513061
Ngày hết hạn: 17/01/2024
Số thẻ HDV: 158190130
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 10/09/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Lê Văn Thảo Nam
Số thẻ hội viên: 28240107
Ngày hết hạn: 17/04/2024
Số thẻ HDV: 179100310
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 21/06/1963
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Mai Tấn Lộc Nam
Số thẻ hội viên: 28122863
Ngày hết hạn: 22/11/2023
Số thẻ HDV: 279186044
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 09/09/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Võ Minh Thành Nam
Số thẻ hội viên: 28538626
Ngày hết hạn: 01/02/2024
Số thẻ HDV: 179194374
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 06/01/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
10
PHẠM KIM NGỌC Nữ
Số thẻ hội viên: 28410259
Ngày hết hạn: 30/09/2019
Số thẻ HDV: 179101170
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 21/7/1971
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Đoàn Duy Tân Nam
Số thẻ hội viên: 28594074
Ngày hết hạn: 04/03/2024
Số thẻ HDV: 179194401
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/11/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Bùi Văn Trung Nam
Số thẻ hội viên: 28131136
Ngày hết hạn: 08/10/2023
Số thẻ HDV: 279185995
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/8/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Trương Huệ Linh Nữ
Số thẻ hội viên: 28343965
Ngày hết hạn: 18/12/2020
Số thẻ HDV: 179121668
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 17/01/1962
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Lê Quang Tân Nam
Số thẻ hội viên: 28163078
Ngày hết hạn: 08/08/2024
Số thẻ HDV: 279164499
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 19/01/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
15
CAO NGỌC AN Nam
Số thẻ hội viên: 28512469
Ngày hết hạn: 04/03/2024
Số thẻ HDV: 179194402
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/08/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
16