TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 6

HỒ THI KIM TRINH Nữ
Số thẻ hội viên: 28154416
Ngày hết hạn: 26/12/2019
Số thẻ HDV: 279164802
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 04/02/1982
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Diệp Kim Tuấn Nam
Số thẻ hội viên: 28550342
Ngày hết hạn: 18/01/2020
Số thẻ HDV: 179100914
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 24/07/1970
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Nguyễn Ngọc Trang Nữ
Số thẻ hội viên: 28548199
Ngày hết hạn: 13/10/2019
Số thẻ HDV: 179100841
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 04/08/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Hoàng Lê Quyên Nữ
Số thẻ hội viên: 28581821
Ngày hết hạn: 18/01/2020
Số thẻ HDV: 179100916
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 06/05/1980
Phân loại thẻ: 0 sao
4
LÊ THẾ HIỂN Nam
Số thẻ hội viên: 28572304
Ngày hết hạn: 11/08/2020
Số thẻ HDV: 179142611
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 17/04/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Huỳnh Công Hiếu Nam
Số thẻ hội viên: 28547384
Ngày hết hạn: 14/06/2024
Số thẻ HDV: 179100261
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/09/1980
Phân loại thẻ: 5 sao
6