TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

VÕ THỊ CẨM NHUNG Nữ
Số thẻ hội viên: 28458249
Ngày hết hạn: 18/07/2024
Số thẻ HDV: 179100444
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 16/10/1959
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Nguyễn Bão Toàn Nam
Số thẻ hội viên: 28150982
Ngày hết hạn: 09/01/2023
Số thẻ HDV: 279185513
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/12/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
2
NGUYỄN HỮU CÔNG Nam
Số thẻ hội viên: 28161985
Ngày hết hạn: 27/09/2024
Số thẻ HDV: 279100245
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 12/09/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
3
TRỊNH VĂN THOẠI Nam
Số thẻ hội viên: 28528145
Ngày hết hạn: 05/07/2024
Số thẻ HDV: 179100619
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 22/20/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
4
TRẦN VĂN MINH Nam
Số thẻ hội viên: 28432303
Ngày hết hạn: 13/06/2024
Số thẻ HDV: 179100271
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 12/9/1955
Phân loại thẻ: 0 sao
5
VÕ HOÀNG MINH Nam
Số thẻ hội viên: 28466246
Ngày hết hạn: 24/07/2024
Số thẻ HDV: 179100988
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 24/10/1955
Phân loại thẻ: 0 sao
6
VƯU VĂN NHI Nữ
Số thẻ hội viên: 28642071
Ngày hết hạn: 28/12/2023
Số thẻ HDV: 179100690
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 26/01/1968
Phân loại thẻ: 0 sao
7
HỒ TRÍ DŨNG Nam
Số thẻ hội viên: 28573486
Ngày hết hạn: 01/01/2020
Số thẻ HDV: 179173686
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/04/1969
Phân loại thẻ: 0 sao
8
DƯƠNG MINH PHƯỢNG Nữ
Số thẻ hội viên: 28255662
Ngày hết hạn: 10/03/2020
Số thẻ HDV: 179111377
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 25/01/1960
Phân loại thẻ: 0 sao
9
NÔNG NHUẬN TƯỜNG Nam
Số thẻ hội viên: 28327999
Ngày hết hạn: 16/01/2024
Số thẻ HDV: 179100876
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 08/05/1965
Phân loại thẻ: 0 sao
10
NGUYỄN THANH SƠN Nam
Số thẻ hội viên: 28564704
Ngày hết hạn: 14/06/2024
Số thẻ HDV: 179100278
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 30/04/1980
Phân loại thẻ: 0 sao
11
NGUYỄN TRUNG TÂY ĐÔ Nam
Số thẻ hội viên: 28510318
Ngày hết hạn: 10/06/2024
Số thẻ HDV: 179100272
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09/05/1967
Phân loại thẻ: 0 sao
12
TRẦN THIỆN CHÍ Nam
Số thẻ hội viên: 28596182
Ngày hết hạn: 18/06/2024
Số thẻ HDV: 179100277
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/12/1976
Phân loại thẻ: 0 sao
13
HOÀNG CẨM GIANG Nam
Số thẻ hội viên: 28513584
Ngày hết hạn: 07/06/2024
Số thẻ HDV: 179100610
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/08/1969
Phân loại thẻ: 0 sao
14
TRẦN VĂN CƯ Nam
Số thẻ hội viên: 28282385
Ngày hết hạn: 18/11/2019
Số thẻ HDV: 179101197
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 26/04/1964
Phân loại thẻ: 0 sao
15
LÊ ĐÌNH NGỌC Nam
Số thẻ hội viên: 28530058
Ngày hết hạn: 04/05/2020
Số thẻ HDV: 179111468
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 16/03/1968
Phân loại thẻ: 4 sao
16