TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Nguyễn Ngọc Trâm Nữ
Số thẻ hội viên: 28140286
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Số thẻ HDV: 279185503
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/08/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Nguyễn Quang Anh Vũ Nam
Số thẻ hội viên: 28580461
Ngày hết hạn: 19/04/2020
Số thẻ HDV: 179173468
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 24/06/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Nguyễn Thị Hoa Nữ
Số thẻ hội viên: 28186459
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Số thẻ HDV: 279185500
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/04/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Trịnh Tố Uyên Nữ
Số thẻ hội viên: 28535464
Ngày hết hạn: 10/08/2019
Số thẻ HDV: 179100566
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/04/1969
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Nguyễn Thanh Long Nam
Số thẻ hội viên: 28572060
Ngày hết hạn: 12/08/2019
Số thẻ HDV: 179100625
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09/11/1980
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Lưu Hoàng Đức Nam
Số thẻ hội viên: 28550743
Ngày hết hạn: 20/03/2020
Số thẻ HDV: 179142418
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/12/1988
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Lê Điền Thanh Nam
Số thẻ hội viên: 28514066
Ngày hết hạn: 18/12/2020
Số thẻ HDV: 179142707
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 18/10/1978
Phân loại thẻ: 0 sao
7
HUỲNH THỊ CẨM BÌNH Nữ
Số thẻ hội viên: 28562799
Ngày hết hạn: 04/05/2020
Số thẻ HDV: 179173488
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 20/05/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Biện Thị Ngọc Loan Nữ
Số thẻ hội viên: 28526494
Ngày hết hạn: 09/01/2020
Số thẻ HDV: 179111320
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 31/07/1972
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Biện Minh Châu Nam
Số thẻ hội viên: 28675636
Ngày hết hạn: 27/09/2019
Số thẻ HDV: 179101080
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 31/10/1981
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Lưu The Nam
Số thẻ hội viên: 28670613
Ngày hết hạn: 14/03/2024
Số thẻ HDV: 279164227
Loại thẻ: Nội địa
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 01/01/1988
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Trần Thụy Như Khanh Nữ
Số thẻ hội viên: 28588296
Ngày hết hạn: 18/11/2019
Số thẻ HDV: 179111251
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/11/1977
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Từ Như Anh Vũ Nam
Số thẻ hội viên: 28385435
Ngày hết hạn: 08/11/2020
Số thẻ HDV: 179142697
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 15/09/1981
Phân loại thẻ: 0 sao
13
HỒ THI KIM TRINH Nữ
Số thẻ hội viên: 28154416
Ngày hết hạn: 26/12/2019
Số thẻ HDV: 279164802
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 04/02/1982
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Diệp Kim Tuấn Nam
Số thẻ hội viên: 28550342
Ngày hết hạn: 18/01/2020
Số thẻ HDV: 179100914
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 24/07/1970
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Nguyễn Ngọc Trang Nữ
Số thẻ hội viên: 28548199
Ngày hết hạn: 13/10/2019
Số thẻ HDV: 179100841
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 04/08/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
16