TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

TRỊNH DŨNG BÌNH Nam
Số thẻ hội viên: 28324577
Ngày hết hạn: 19/8/2025
Số thẻ HDV: 179205266
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 25/4/1963
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Đoàn Trường Sơn Nam
Số thẻ hội viên: 28110985
Ngày hết hạn: 23/10/2025
Số thẻ HDV: 279206942
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 30/01/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Trần Danh Nhân Nam
Số thẻ hội viên: 28145998
Ngày hết hạn: 25/08/2025
Số thẻ HDV: 279206897
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/05/1987
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Nguyễn Thị An Khang Nữ
Số thẻ hội viên: 28166310
Ngày hết hạn: 19/08/2025
Số thẻ HDV: 279 206 892
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/05/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
4
TRẦN ĐẠT VĂN Nam
Số thẻ hội viên: 28331268
Ngày hết hạn: 19/12/2024
Số thẻ HDV: 179142375
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 24/02/1955
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Lưu Trí Nghĩa Nam
Số thẻ hội viên: 28510961
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Số thẻ HDV: 179184050
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/08/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Phan Quang Phóng Nam
Số thẻ hội viên: 28127355
Ngày hết hạn: 11/5/2025
Số thẻ HDV: 279206785
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 30/4/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
7
KHA THẠNH HƯNG Nam
Số thẻ hội viên: 28530709
Ngày hết hạn: 29/04/2025
Số thẻ HDV: 179205104
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 07/10/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Trần Minh Thi Nữ
Số thẻ hội viên: 28622793
Ngày hết hạn: 19/06/2025
Số thẻ HDV: 179205150
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 14/11/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Thái Bửu Hoàng Nam
Số thẻ hội viên: 28350946
Ngày hết hạn: 25/08/2025
Số thẻ HDV: 179205289
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 03/06/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Trần Thanh Xuân Nam
Số thẻ hội viên: 28581564
Ngày hết hạn: 28/7/2025
Số thẻ HDV: 179205235
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/01/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Nguyễn Thanh Tú Nam
Số thẻ hội viên: 28142426
Ngày hết hạn: 06/02/2023
Số thẻ HDV: 279185609
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/05/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
12
NGUYỄN HUỲNH NHƯ Nữ
Số thẻ hội viên: 28140479
Ngày hết hạn: 25/02/2024
Số thẻ HDV: 279196139
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/02/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Nguyễn Quốc Trường Nam
Số thẻ hội viên: 28194229
Ngày hết hạn: 14/08/2025
Số thẻ HDV: 279175388
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 22/11/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
14
NGUYỄN MINH TUẤN Nam
Số thẻ hội viên: 28143862
Ngày hết hạn: 08/01/2025
Số thẻ HDV: 279206693
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/04/1998
Phân loại thẻ: 0 sao
15
TRẦN QUANG VINH Nam
Số thẻ hội viên: 28515852
Ngày hết hạn: 05/07/2024
Số thẻ HDV: 179100784
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 06/03/1974
Phân loại thẻ: 0 sao
16