TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Trương Vạn Phước Nam
Số thẻ hội viên: 28330900
Ngày hết hạn: 22/05/2020
Số thẻ HDV: 179173518
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 14/03/1987
Phân loại thẻ: 0
1
Nguyễn Văn Thành Nam
Số thẻ hội viên: 28233242
Ngày hết hạn: 09/09/2019
Số thẻ HDV: 179100699
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 06/06//1975
Phân loại thẻ: 0
2
Thái Quang Lâm Nam
Số thẻ hội viên: 28263807
Ngày hết hạn: 04/07/2019
Số thẻ HDV: 179100547
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 28/12/1968
Phân loại thẻ: 0
3
Nguyễn Kim Khoa Nam
Số thẻ hội viên: 28513712
Ngày hết hạn: 10/06/2019
Số thẻ HDV: 179100258
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/12/1976
Phân loại thẻ: 0
4
Nguyễn Tuấn Nam Nam
Số thẻ hội viên: 28245734
Ngày hết hạn: 11/10/2020
Số thẻ HDV: 179173728
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 29/12/1990
Phân loại thẻ: 0
5
Nguyễn Bá Tuân Nam
Số thẻ hội viên: 28515978
Ngày hết hạn: 18/1/2024
Số thẻ HDV: 179194339
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/01/1996
Phân loại thẻ: 0
6
Lý Nghiệp Minh Nam
Số thẻ hội viên: 28598756
Ngày hết hạn: 06/02/2023
Số thẻ HDV: 179183955
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15/02/1987
Phân loại thẻ: 0
7
Huỳnh Văn Vinh Nam
Số thẻ hội viên: 28443322
Ngày hết hạn: 08/06/2019
Số thẻ HDV: 179100156
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 27/05/1979
Phân loại thẻ: 0
8
Trần Thanh Hiếu Nam
Số thẻ hội viên: 28495510
Ngày hết hạn: 31/10/2019
Số thẻ HDV: 179132293
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 14/09/1972
Phân loại thẻ: 0
9
Nguyễn Khánh Tùng Nam
Số thẻ hội viên: 28438195
Ngày hết hạn: 24/05/2019
Số thẻ HDV: 179100110
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 27/10/1978
Phân loại thẻ: 0
10
CAO XUÂN LƯƠNG Nam
Số thẻ hội viên: 28627255
Ngày hết hạn: 05/08/2019
Số thẻ HDV: 179100892
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 08/10/1959
Phân loại thẻ: 0
11
Nguyễn Long Bình Nam
Số thẻ hội viên: 28448421
Ngày hết hạn: 11/08/2020
Số thẻ HDV: 179142609
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 14/09/1979
Phân loại thẻ: 0
12
Trần Tiến Dũng Nam
Số thẻ hội viên: 28290165
Ngày hết hạn: 06/07/2019
Số thẻ HDV: 179100670
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 2/5/1960
Phân loại thẻ: 0
13
Dương Thanh Thúy Nữ
Số thẻ hội viên: 28550936
Ngày hết hạn: 18/11/2019
Số thẻ HDV: 179163300
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/01/1983
Phân loại thẻ: 0
14
Thạch Sô Phi Nam
Số thẻ hội viên: 28529679
Ngày hết hạn: 19/08/2019
Số thẻ HDV: 179163194
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/02/1983
Phân loại thẻ: 0
15
Nguyễn Thị Linh Phương Nữ
Số thẻ hội viên: 28555852
Ngày hết hạn: 29/1/2023
Số thẻ HDV: 182150164
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 20/7/1985
Phân loại thẻ: 0
16