TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Phạm Thị Hương Giang Nữ
Số thẻ hội viên: 28571887
Ngày hết hạn: 23/07/2023
Số thẻ HDV: 101153172
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/11/1985
1
Ngô Dũng Cường Nam
Số thẻ hội viên: 28398709
Ngày hết hạn: 27/10/2020
Số thẻ HDV: 133120194
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 08/10/1966
2
NGUYỄN VĂN TUẤN Nam
Số thẻ hội viên: 28571286
Ngày hết hạn: 15/06/2019
Số thẻ HDV: 179100523
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09/09/1975
3
Tăng Thy Loan Nữ
Số thẻ hội viên: 28543968
Ngày hết hạn: 26/12/2019
Số thẻ HDV: 179 111 278
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 25/06/1988
4
Nguyễn Quốc Tâm Nam
Số thẻ hội viên: 28482797
Ngày hết hạn: 28/6/2019
Số thẻ HDV: 179100358
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 20/2/1976
5
Bùi Thanh Thuỳ Nam
Số thẻ hội viên: 28588389
Ngày hết hạn: 21/07/2019
Số thẻ HDV: 179100307
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 16/12/1977
6
Đoàn Chuẩn Võ Trường An Nam
Số thẻ hội viên: 28539640
Ngày hết hạn: 28/06/2019
Số thẻ HDV: 179100132
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15/12/1983
7
Lê Thị Hồng Tâm Nữ
Số thẻ hội viên: 28576628
Ngày hết hạn: 03/02/2020
Số thẻ HDV: 179111291
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/03/1985
8
Nguyễn Tấn Phát Nam
Số thẻ hội viên: 28558973
Ngày hết hạn: 17/09/2023
Số thẻ HDV: 179152894
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/09/1993
9
Nguyễn Vinh Hiển Nam
Số thẻ hội viên: 28566200
Ngày hết hạn: 23/06/2019
Số thẻ HDV: 182100112
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 03/09/1978
10
PHẠM DUY LINH Nam
Số thẻ hội viên: 28592599
Ngày hết hạn: 08/03/2023
Số thẻ HDV: 179121657
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/09/1979
11
Ngô Thị Tuyết Hằng Nữ
Số thẻ hội viên: 28589622
Ngày hết hạn: 17/05/2020
Số thẻ HDV: 179173506
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15/03/1984
12
ĐIỀN MINH ĐỨC Nam
Số thẻ hội viên: 28518837
Ngày hết hạn: 16/04/2023
Số thẻ HDV: 179152811
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 10/10/1993
13
Đỗ Thuỷ Tiên Nữ
Số thẻ hội viên: 28522086
Ngày hết hạn: 16/04/2023
Số thẻ HDV: 179152815
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/08/1960
14
Nguyễn Thuỵ Thuý Mai Nữ
Số thẻ hội viên: 28636331
Ngày hết hạn: 09/01/2020
Số thẻ HDV: 179100960
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 14/01/1984
15
Nguyễn Hữu Vinh Nam
Số thẻ hội viên: 28541879
Ngày hết hạn: 13/07/2019
Số thẻ HDV: 179100226
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/08/1982
16