TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Đặng Văn Hòa Nam
Số thẻ hội viên: 28596218
Ngày hết hạn: 20/04/2024
Số thẻ HDV: 179100205
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 03/06/1964
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Trần Quốc Toàn Nam
Số thẻ hội viên: 28576635
Ngày hết hạn: 05/01/2021
Số thẻ HDV: 179183838
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 25/06/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Hồ Văn Lưu Nam
Số thẻ hội viên: 28511253
Ngày hết hạn: 20/11/2025
Số thẻ HDV: 179194830
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/02/1972
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Nguyễn Minh Châu Nam
Số thẻ hội viên: 28568319
Ngày hết hạn: 17/12/2024
Số thẻ HDV: 179100203
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/05/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Bùi Thành Phúc Nam
Số thẻ hội viên: 28159986
Ngày hết hạn: 08/10/2024
Số thẻ HDV: 264100103
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 18/04/1984
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Nguyễn Văn Chương Nam
Số thẻ hội viên: 28584897
Ngày hết hạn: 12/09/2024
Số thẻ HDV: 179100498
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/01/1968
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Tô Đình Trung Nữ
Số thẻ hội viên: 28529998
Ngày hết hạn: 11/12/2024
Số thẻ HDV: 179142349
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 08/03/1987
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Trần Văn Cương Nam
Số thẻ hội viên: 28268168
Ngày hết hạn: 19/08/2024
Số thẻ HDV: 179100887
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 07/12/1966
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Vương Xuyên Nam
Số thẻ hội viên: 28380337
Ngày hết hạn: 15/10/2024
Số thẻ HDV: 179163249
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 31/10/1960
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Nguyễn Duy Khanh Nam
Số thẻ hội viên: 28334431
Ngày hết hạn: 18/9/2024
Số thẻ HDV: 179132219
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 10/10/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Huỳnh Phước Lễ Nam
Số thẻ hội viên: 28579365
Ngày hết hạn: 12/1/2020
Số thẻ HDV: 168100136
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09051983
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Nguyễn Minh Tuấn Nam
Số thẻ hội viên: 28122841
Ngày hết hạn: 16/01/2020
Số thẻ HDV: 279174838
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 10/06/1981
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Nguyễn Hoàng Khải Nam
Số thẻ hội viên: 28588958
Ngày hết hạn: 14/07/2020
Số thẻ HDV: 179173581
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 04/06/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Trần Thị Mỹ Hoàng Nữ
Số thẻ hội viên: 28242600
Ngày hết hạn: 04/10/2020
Số thẻ HDV: 179173708
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 17/04/1973
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Đỗ Đình Thành Nam
Số thẻ hội viên: 28534598
Ngày hết hạn: 18/09/2020
Số thẻ HDV: 179173683
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/09/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Nguyễn Minh Nguyên Nam
Số thẻ hội viên: 28547388
Ngày hết hạn: 15/11/2020
Số thẻ HDV: 156110255
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 18/12/1984
Phân loại thẻ: 0 sao
16