TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

NGHIÊM QUANG TUẤN Nam
Số thẻ hội viên: 28258367
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Số thẻ HDV: 179111547
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 14/7/1957
Phân loại thẻ: 0
1
NGÔ THIÊN PHONG Nam
Số thẻ hội viên: 28499996
Ngày hết hạn: 06/07/2019
Số thẻ HDV: 179100877
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 26/02/1956
Phân loại thẻ: 0
2
TRẦN TRUNG HIẾU Nam
Số thẻ hội viên: 28574662
Ngày hết hạn: 29/01/2023
Số thẻ HDV: 179183913
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 23/04/1978
Phân loại thẻ: 0
3
NGUYỄN ĐÌNH THI Nam
Số thẻ hội viên: 28427259
Ngày hết hạn: 03/08/2019
Số thẻ HDV: 179100725
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 22/9/1982
Phân loại thẻ: 0
4
NGUYỄN MINH THƠ Nam
Số thẻ hội viên: 28517334
Ngày hết hạn: 15/06/2019
Số thẻ HDV: 179100422
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/08/1967
Phân loại thẻ: 0
5
NGUYỄN VĂN CÔI Nam
Số thẻ hội viên: 28573732
Ngày hết hạn: 25/05/2023
Số thẻ HDV: 179121815
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 24/7/1968
Phân loại thẻ: 0
6
PHAN THANH TRƯỜNG Nam
Số thẻ hội viên: 28116752
Ngày hết hạn: 01/06/2019
Số thẻ HDV: 279 164 414
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 22/08/1991
Phân loại thẻ: 0
7
Đặng Thị Thủy Nữ
Số thẻ hội viên: 28169158
Ngày hết hạn: 03/03/2020
Số thẻ HDV: 279174895
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/11/1990
Phân loại thẻ: 0
8
Nhâm Sắc Hoa Nữ
Số thẻ hội viên: 28371534
Ngày hết hạn: 28/11/2019
Số thẻ HDV: 179142317
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 12/09/1987
Phân loại thẻ: 0
9
Lương Nhật Đoàn Nam
Số thẻ hội viên: 28579846
Ngày hết hạn: 13/10/2019
Số thẻ HDV: 179100686
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/03/1986
Phân loại thẻ: 0
10
Đinh Thị Cẩm Tú Nữ
Số thẻ hội viên: 28339622
Ngày hết hạn: 25/08/2019
Số thẻ HDV: 152160133
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 27/12/1986
Phân loại thẻ: 0
11
Huỳnh Ngọc Trâm Nữ
Số thẻ hội viên: 28336839
Ngày hết hạn: 27/09/2019
Số thẻ HDV: 179101091
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 19/05/1982
Phân loại thẻ: 0
12
Nguyễn Lê Công Thắng Nam
Số thẻ hội viên: 28153263
Ngày hết hạn: 27/03/2023
Số thẻ HDV: 246110157
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 13/05/1987
Phân loại thẻ: 0
13
Nguyễn Thu Hằng Nữ
Số thẻ hội viên: 28564777
Ngày hết hạn: 27/10/2019
Số thẻ HDV: 179163264
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 25/08/1988
Phân loại thẻ: 0
14
Nguyễn Ngọc Trâm Nữ
Số thẻ hội viên: 28140286
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Số thẻ HDV: 279185503
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/08/1989
Phân loại thẻ: 0
15
Nguyễn Quang Anh Vũ Nam
Số thẻ hội viên: 28580461
Ngày hết hạn: 19/04/2020
Số thẻ HDV: 179173468
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 24/06/1991
Phân loại thẻ: 0
16