TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

TRỊNH VĂN THOẠI Nam
Số thẻ hội viên: 28528145
Ngày hết hạn: 05/07/2024
Số thẻ HDV: 179100619
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 22/20/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
1
VÕ HOÀNG MINH Nam
Số thẻ hội viên: 28466246
Ngày hết hạn: 24/07/2024
Số thẻ HDV: 179100988
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 24/10/1955
Phân loại thẻ: 0 sao
2
VƯU VĂN NHI Nữ
Số thẻ hội viên: 28642071
Ngày hết hạn: 19/09/2019
Số thẻ HDV: 179100690
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 26/01/2968
Phân loại thẻ: 0 sao
3
HỒ TRÍ DŨNG Nam
Số thẻ hội viên: 28573486
Ngày hết hạn: 01/01/2020
Số thẻ HDV: 179173686
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/04/1969
Phân loại thẻ: 0 sao
4
DƯƠNG MINH PHƯỢNG Nữ
Số thẻ hội viên: 28255662
Ngày hết hạn: 10/03/2020
Số thẻ HDV: 179111377
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 25/01/1960
Phân loại thẻ: 0 sao
5
NÔNG NHUẬN TƯỜNG Nam
Số thẻ hội viên: 28327999
Ngày hết hạn: 16/01/2024
Số thẻ HDV: 179100876
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 08/05/1965
Phân loại thẻ: 0 sao
6
NGUYỄN THANH SƠN Nam
Số thẻ hội viên: 28564704
Ngày hết hạn: 14/06/2024
Số thẻ HDV: 179100278
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 30/04/1980
Phân loại thẻ: 0 sao
7
NGUYỄN TRUNG TÂY ĐÔ Nam
Số thẻ hội viên: 28510318
Ngày hết hạn: 10/06/2024
Số thẻ HDV: 179100272
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09/05/1967
Phân loại thẻ: 0 sao
8
TRẦN THIỆN CHÍ Nam
Số thẻ hội viên: 28596182
Ngày hết hạn: 18/06/2024
Số thẻ HDV: 179100277
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/12/1976
Phân loại thẻ: 0 sao
9
HOÀNG CẨM GIANG Nam
Số thẻ hội viên: 28513584
Ngày hết hạn: 07/06/2024
Số thẻ HDV: 179100610
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/08/1969
Phân loại thẻ: 0 sao
10
TRẦN VĂN CƯ Nam
Số thẻ hội viên: 28282385
Ngày hết hạn: 18/11/2019
Số thẻ HDV: 179101197
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 26/04/1964
Phân loại thẻ: 0 sao
11
LÊ ĐÌNH NGỌC Nam
Số thẻ hội viên: 28530058
Ngày hết hạn: 04/05/2020
Số thẻ HDV: 179111468
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 16/03/1968
Phân loại thẻ: 4 sao
12
NGUYỄN HOÀNG MINH Nam
Số thẻ hội viên: 28518021
Ngày hết hạn: 19/09/2023
Số thẻ HDV: 179163133
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 14/09/1993
Phân loại thẻ: 4 sao
13
LÊ THỊ YẾN NHI Nữ
Số thẻ hội viên: 28572817
Ngày hết hạn: 22/08/2023
Số thẻ HDV: 179152962
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 27/12/1987
Phân loại thẻ: 0 sao
14
NGÔ THIÊN PHONG Nam
Số thẻ hội viên: 28499996
Ngày hết hạn: 25/06/2024
Số thẻ HDV: 179100877
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 26/02/1956
Phân loại thẻ: 0 sao
15
TRẦN TRUNG HIẾU Nam
Số thẻ hội viên: 28574662
Ngày hết hạn: 29/01/2023
Số thẻ HDV: 179183913
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 23/04/1978
Phân loại thẻ: 0 sao
16