TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

NGUYỄN QUỐC LONG Nam
Số thẻ hội viên: 28544759
Ngày hết hạn: 10/06/2019
Số thẻ HDV: 179100321
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 30/4/1973
1
DƯƠNG TRUNG THÀNH Nam
Số thẻ hội viên: 28524748
Ngày hết hạn: 11/11/2019
Số thẻ HDV: 179111247
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 18/6/1980
2
NGHIÊM QUANG TUẤN Nam
Số thẻ hội viên: 28258367
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Số thẻ HDV: 179111547
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 14/7/1957
3
NGÔ THIÊN PHONG Nam
Số thẻ hội viên: 28499996
Ngày hết hạn: 06/07/2019
Số thẻ HDV: 179100877
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 26/02/1956
4
TRẦN TRUNG HIẾU Nam
Số thẻ hội viên: 28574662
Ngày hết hạn: 29/01/2023
Số thẻ HDV: 179183913
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 23/04/1978
5
NGUYỄN ĐÌNH THI Nam
Số thẻ hội viên: 28427259
Ngày hết hạn: 03/08/2019
Số thẻ HDV: 179100725
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 22/9/1982
6
NGUYỄN MINH THƠ Nam
Số thẻ hội viên: 28517334
Ngày hết hạn: 15/06/2019
Số thẻ HDV: 179100422
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/08/1967
7
NGUYỄN VĂN CÔI Nam
Số thẻ hội viên: 28573732
Ngày hết hạn: 25/05/2023
Số thẻ HDV: 179121815
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 24/7/1968
8
PHAN THANH TRƯỜNG Nam
Số thẻ hội viên: 28116752
Ngày hết hạn: 01/06/2019
Số thẻ HDV: 279 164 414
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 22/08/1991
9
Đặng Thị Thủy Nữ
Số thẻ hội viên: 28169158
Ngày hết hạn: 03/03/2020
Số thẻ HDV: 279174895
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/11/1990
10
Nhâm Sắc Hoa Nữ
Số thẻ hội viên: 28371534
Ngày hết hạn: 28/11/2019
Số thẻ HDV: 179142317
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 12/09/1987
11
Lương Nhật Đoàn Nam
Số thẻ hội viên: 28579846
Ngày hết hạn: 13/10/2019
Số thẻ HDV: 179100686
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/03/1986
12
Đinh Thị Cẩm Tú Nữ
Số thẻ hội viên: 28339622
Ngày hết hạn: 25/08/2019
Số thẻ HDV: 152160133
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 27/12/1986
13
Huỳnh Ngọc Trâm Nữ
Số thẻ hội viên: 28336839
Ngày hết hạn: 27/09/2019
Số thẻ HDV: 179101091
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 19/05/1982
14
Nguyễn Lê Công Thắng Nam
Số thẻ hội viên: 28153263
Ngày hết hạn: 27/03/2023
Số thẻ HDV: 246110157
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 13/05/1987
15
Nguyễn Thu Hằng Nữ
Số thẻ hội viên: 28564777
Ngày hết hạn: 27/10/2019
Số thẻ HDV: 179163264
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 25/08/1988
16