TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG Nữ
Số thẻ hội viên: 28538509
Ngày hết hạn: 06/07/2019
Số thẻ HDV: 179163139
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/12/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
1
PHẠM BẢO TRUNG Nam
Số thẻ hội viên: 28410837
Ngày hết hạn: 06/09/2020
Số thẻ HDV: 179173664
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 04/07/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
2
TÔ HÁN PHỤNG Nữ
Số thẻ hội viên: 28382989
Ngày hết hạn: 12/11/2023
Số thẻ HDV: 179152937
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 26/10/1984
Phân loại thẻ: 0 sao
3
NGUYỄN HỮU CHÁNH Nam
Số thẻ hội viên: 28193353
Ngày hết hạn: 05/04/2020
Số thẻ HDV: 279111055
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 29/04/1969
Phân loại thẻ: 0 sao
4
ĐỖ MINH ĐIỀN Nam
Số thẻ hội viên: 28574499
Ngày hết hạn: 12/04/2019
Số thẻ HDV: 179132060
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 18/9/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Đoàn Thị Lan Phương Nữ
Số thẻ hội viên: 28557568
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Số thẻ HDV: 179183850
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/09/1988
Phân loại thẻ: 0 sao
6
VÕ LÊ QUYỀN Nam
Số thẻ hội viên: 28155485
Ngày hết hạn: 05/10/2019
Số thẻ HDV: 279100164
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 03/12/1976
Phân loại thẻ: 0 sao
7
VÕ THỊ CẨM NHUNG Nữ
Số thẻ hội viên: 28458249
Ngày hết hạn: 21/07/2019
Số thẻ HDV: 179100444
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 16/10/1959
Phân loại thẻ: 0 sao
8
LÊ TRẦN HOÀI NAM Nam
Số thẻ hội viên: 28594778
Ngày hết hạn: 24/10/2019
Số thẻ HDV: 179163263
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 25/9/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Nguyễn Bão Toàn Nam
Số thẻ hội viên: 28150982
Ngày hết hạn: 09/01/2023
Số thẻ HDV: 279185513
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/12/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
10
NGUYỄN HỮU CÔNG Nam
Số thẻ hội viên: 28161985
Ngày hết hạn: 05/10/2019
Số thẻ HDV: 279100245
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 12/09/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
11
TRỊNH VĂN THOẠI Nam
Số thẻ hội viên: 28528145
Ngày hết hạn: 10/08/2019
Số thẻ HDV: 179100619
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 22/20/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
12
TRẦN VĂN MINH Nam
Số thẻ hội viên: 28432303
Ngày hết hạn: 17/06/2019
Số thẻ HDV: 179100271
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 12/9/1955
Phân loại thẻ: 0 sao
13
VÕ ANH XUÂN Nam
Số thẻ hội viên: 28511220
Ngày hết hạn: 23/08/2019
Số thẻ HDV: 179132145
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/07/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
14
VÕ HOÀNG MINH Nam
Số thẻ hội viên: 28466246
Ngày hết hạn: 19/08/2019
Số thẻ HDV: 179100988
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 24/10/1955
Phân loại thẻ: 0 sao
15
VÕ THÀNH HƯNG Nam
Số thẻ hội viên: 28236939
Ngày hết hạn: 13/10/2019
Số thẻ HDV: 179101187
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 30/4/1974
Phân loại thẻ: 0 sao
16