TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

HỒ DUY KHÁNH Nam
Số thẻ hội viên: 28188002
Ngày hết hạn: 05/09/2019
Số thẻ HDV: 279164591
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/04/1994
1
TRẦN NGỌC TRIẾT Nam
Số thẻ hội viên: 28582363
Ngày hết hạn: 24/02/2020
Số thẻ HDV: 179173407
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 29/11/1979
2
NGUYỄN NHẬT DUY Nam
Số thẻ hội viên: 28574519
Ngày hết hạn: 02/05/2023
Số thẻ HDV: 179152808
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15/02/1991
3
NGUYỄN HOÀNG MINH Nam
Số thẻ hội viên: 28518021
Ngày hết hạn: 19/09/2023
Số thẻ HDV: 179163133
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 14/09/1993
4
TRẦN TRUNG KIÊN Nam
Số thẻ hội viên: 28198813
Ngày hết hạn: 11/03/2019
Số thẻ HDV: 279164258
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 08/02/1992
5
LÊ HỒNG THUẬN Nam
Số thẻ hội viên: 28599295
Ngày hết hạn: 30/08/2023
Số thẻ HDV: 179152956
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/03/1992
6
NGUYỄN ĐỨC MINH Nam
Số thẻ hội viên: 28532740
Ngày hết hạn: 15/08/2023
Số thẻ HDV: 179152952
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/04/1990
7
PHẠM HIẾU Nam
Số thẻ hội viên: 28581373
Ngày hết hạn: 10/04/2023
Số thẻ HDV: 148180314
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 08/01/1989
8
MAI HOÀNG ĐỆ Nam
Số thẻ hội viên: 28151975
Ngày hết hạn: 14/09/2019
Số thẻ HDV: 179184163
Loại thẻ: Quốc tế
Ngày sinh: 19/02/1984
9
NGUYỄN THẢO NGUYÊN Nữ
Số thẻ hội viên: 28552733
Ngày hết hạn: 06/09/2020
Số thẻ HDV: 179142634
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 17/08/1988
10
HỒ ĐĂNG KHOA Nam
Số thẻ hội viên: 28589798
Ngày hết hạn: 30/07/2023
Số thẻ HDV: 179132126
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/11/1985
11
TẠ HÀO LUÂN Nam
Số thẻ hội viên: 28340395
Ngày hết hạn: 17/09/2020
Số thẻ HDV: 156170658
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 30/06/1987
12
LÊ THỊ YẾN NHI Nữ
Số thẻ hội viên: 28572817
Ngày hết hạn: 22/08/2023
Số thẻ HDV: 179152962
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 27/12/1987
13
HỒ TẤN HUY Nam
Số thẻ hội viên: 28538290
Ngày hết hạn: 04/01/2020
Số thẻ HDV: 179100901
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09/05/1984
14
TRẦN KIM NGÂN Nam
Số thẻ hội viên: 28519163
Ngày hết hạn: 11/11/2019
Số thẻ HDV: 179100252
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 24/09/1983
15
LÊ THÀNH TÀI Nam
Số thẻ hội viên: 28580162
Ngày hết hạn: 12/10/2019
Số thẻ HDV: 179100761
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 03/051979
16