TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Dương Thùy Dung Nữ
Số thẻ hội viên: 28128997
Ngày hết hạn: 18/01/2020
Số thẻ HDV: 279174847
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/3/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Hà Tiến Cơ Nam
Số thẻ hội viên: 28136715
Ngày hết hạn: 23/07/2023
Số thẻ HDV: 279185906
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/6/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
2
TRẦN THANH HUY Nam
Số thẻ hội viên: 28130764
Ngày hết hạn: 02/02/2023
Số thẻ HDV: 279185605
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 26/9/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
3
ĐẶNG TÔ THÁI BẢO Nam
Số thẻ hội viên: 28147942
Ngày hết hạn: 10/04/2020
Số thẻ HDV: 279174980
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/12/1981
Phân loại thẻ: 0 sao
4
LÂM ĐÌNH THÔNG Nam
Số thẻ hội viên: 28557653
Ngày hết hạn: 09/01/2023
Số thẻ HDV: 179121641
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 30/05/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
5
LÊ THANH HÀ Nam
Số thẻ hội viên: 28584652
Ngày hết hạn: 09/09/2019
Số thẻ HDV: 179163208
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 25/01/1976
Phân loại thẻ: 0 sao
6
NGUYỄN HOÀNG THÁI Nam
Số thẻ hội viên: 28199530
Ngày hết hạn: 12/10/2019
Số thẻ HDV: 277100113
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 19/11/1981
Phân loại thẻ: 0 sao
7
LÊ PHẠM ANH THƯ Nữ
Số thẻ hội viên: 28136945
Ngày hết hạn: 15/05/2020
Số thẻ HDV: 279175062
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 04/05/1982
Phân loại thẻ: 0 sao
8
ĐOÀN THANH DUẨN Nam
Số thẻ hội viên: 28170804
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Số thẻ HDV: 279153810
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 25/7/1979
Phân loại thẻ: 4 sao
9
ĐẶNG THỊ KIM HƠN Nữ
Số thẻ hội viên: 28149937
Ngày hết hạn: 17/02/2020
Số thẻ HDV: 279174878
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 19/12/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
10
VÕ THANH HIẾU Nam
Số thẻ hội viên: 28173429
Ngày hết hạn: 19/09/2019
Số thẻ HDV: 279164628
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 06/12/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
11
NGUYỄN ĐỨC HIỀN Nam
Số thẻ hội viên: 28134867
Ngày hết hạn: 11/11/2019
Số thẻ HDV: 279164721
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 06/03/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
12
PHAN THỊ LAN HƯƠNG Nữ
Số thẻ hội viên: 28155761
Ngày hết hạn: 13/12/2020
Số thẻ HDV: 279154103
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 06/10/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
13
NGUYỄN VĂN KHƯƠNG Nam
Số thẻ hội viên: 28196772
Ngày hết hạn: 05/09/2019
Số thẻ HDV: 279164585
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 01/02/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
14
TRẦN NGỌC HƯNG Nam
Số thẻ hội viên: 28198615
Ngày hết hạn: 19/09/2019
Số thẻ HDV: 279164625
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 22/5/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
15
NGUYỄN HOÀNG HƯNG Nam
Số thẻ hội viên: 28150300
Ngày hết hạn: 19/09/2019
Số thẻ HDV: 279164630
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 14/07/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
16