TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Huỳnh Ngọc Trâm Nữ
Số thẻ hội viên: 28336839
Ngày hết hạn: 27/09/2019
Số thẻ HDV: 179101091
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 19/05/1982
1
Nguyễn Lê Công Thắng Nam
Số thẻ hội viên: 28153263
Ngày hết hạn: 27/03/2023
Số thẻ HDV: 246110157
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 13/05/1987
2
Nguyễn Thu Hằng Nữ
Số thẻ hội viên: 28564777
Ngày hết hạn: 27/10/2019
Số thẻ HDV: 179163264
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 25/08/1988
3
Nguyễn Ngọc Trâm Nữ
Số thẻ hội viên: 28140286
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Số thẻ HDV: 279185503
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/08/1989
4
Nguyễn Quang Anh Vũ Nam
Số thẻ hội viên: 28580461
Ngày hết hạn: 19/04/2020
Số thẻ HDV: 179173468
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 24/06/1991
5
Nguyễn Thị Hoa Nữ
Số thẻ hội viên: 28186459
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Số thẻ HDV: 279185500
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/04/1993
6
Trịnh Tố Uyên Nữ
Số thẻ hội viên: 28535464
Ngày hết hạn: 10/08/2019
Số thẻ HDV: 179100566
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/04/1969
7
Nguyễn Thanh Long Nam
Số thẻ hội viên: 28572060
Ngày hết hạn: 12/08/2019
Số thẻ HDV: 179100625
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09/11/1980
8
Lưu Hoàng Đức Nam
Số thẻ hội viên: 28550743
Ngày hết hạn: 20/03/2020
Số thẻ HDV: 179142418
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/12/1988
9
Lê Điền Thanh Nam
Số thẻ hội viên: 28514066
Ngày hết hạn: 18/12/2020
Số thẻ HDV: 179142707
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 18/10/1978
10
HUỲNH THỊ CẨM BÌNH Nữ
Số thẻ hội viên: 28562799
Ngày hết hạn: 04/05/2020
Số thẻ HDV: 179173488
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 20/05/1990
11
Biện Thị Ngọc Loan Nữ
Số thẻ hội viên: 28526494
Ngày hết hạn: 09/01/2020
Số thẻ HDV: 179111320
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 31/07/1972
12
Biện Minh Châu Nam
Số thẻ hội viên: 28675636
Ngày hết hạn: 27/09/2019
Số thẻ HDV: 179101080
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 31/10/1981
13
Lưu The Nam
Số thẻ hội viên: 28670613
Ngày hết hạn: 26/02/2019
Số thẻ HDV: 279164227
Loại thẻ: Nội địa
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 1988
14
Trần Thụy Như Khanh Nữ
Số thẻ hội viên: 28588296
Ngày hết hạn: 18/11/2019
Số thẻ HDV: 179111251
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/11/1977
15
Từ Như Anh Vũ Nam
Số thẻ hội viên: 28385435
Ngày hết hạn: 08/11/2020
Số thẻ HDV: 179142697
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 15/09/1981
16