TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Kiều Công Tuấn Sang Nam
Số thẻ hội viên: 28182505
Ngày hết hạn: 07/06/2020
Số thẻ HDV: 279111301
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 28/10/1983
Phân loại thẻ: 4 sao
1
Thiều Quang Sinh Nam
Số thẻ hội viên: 28149975
Ngày hết hạn: 23/10/2023
Số thẻ HDV: 279122133
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 01/4/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Lê Hồng Anh Nam
Số thẻ hội viên: 28470522
Ngày hết hạn: 19/08/2019
Số thẻ HDV: 179100802
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 05/11/1978
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Lê Vũ Thành Nam
Số thẻ hội viên: 28155094
Ngày hết hạn: 01/09/2020
Số thẻ HDV: 279175283
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 5/10/1991
Phân loại thẻ: 5 sao
4
Nguyễn Thị Nguyên Thảo Nữ
Số thẻ hội viên: 28170941
Ngày hết hạn: 14/07/2020
Số thẻ HDV: 279175195
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 11/6/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Trần Lâm Việt Thắng Nam
Số thẻ hội viên: 28141915
Ngày hết hạn: 19/04/2020
Số thẻ HDV: 279175011
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 01/01/1984
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Bùi An Bình Nam
Số thẻ hội viên: 28593065
Ngày hết hạn: 24/10/2019
Số thẻ HDV: 179101205
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 22/10/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Đặng Thị Hoa Nữ
Số thẻ hội viên: 28358542
Ngày hết hạn: 09/07/2023
Số thẻ HDV: 179152854
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 19/11/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Nguyễn Huỳnh Tuấn Đạt Nam
Số thẻ hội viên: 28151508
Ngày hết hạn: 21/09/2020
Số thẻ HDV: 279175321
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 29/1/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Phan Thị Mỹ Hà Nữ
Số thẻ hội viên: 28176663
Ngày hết hạn: 25/12/2020
Số thẻ HDV: 279175453
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/6/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Lê Văn Hải Nam
Số thẻ hội viên: 28133094
Ngày hết hạn: 15/05/2020
Số thẻ HDV: 279175066
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/10/1976
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Nguyễn Văn Hải Nam
Số thẻ hội viên: 28112048
Ngày hết hạn: 14/09/2019
Số thẻ HDV: 279164613
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 05/05/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
12
PHÙNG THỊ MỸ HẬU Nữ
Số thẻ hội viên: 28148229
Ngày hết hạn: 12/04/2024
Số thẻ HDV: 279153989
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/1/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Võ Quốc Đạt Nam
Số thẻ hội viên: 28186091
Ngày hết hạn: 15/11/2020
Số thẻ HDV: 279175386
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 4/3/1987
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Phan Thị Mỹ Duyên Nam
Số thẻ hội viên: 28182049
Ngày hết hạn: 25/12/2020
Số thẻ HDV: 279175458
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/5/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Nguyễn Ngọc Duy Nam
Số thẻ hội viên: 28129160
Ngày hết hạn: 23/08/2019
Số thẻ HDV: 279164563
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/9/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
16