TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

LÊ DUY KHANG Nam
Số thẻ hội viên: 28160924
Ngày hết hạn: 20/10/2019
Số thẻ HDV: 279164688
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/05/1981
Phân loại thẻ: 0
1
TRƯƠNG THỊ TƯƠI Nữ
Số thẻ hội viên: 28635303
Ngày hết hạn: 08/12/2019
Số thẻ HDV: 179163328
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 20/05/1993
Phân loại thẻ: 0
2
LÂM HẢI ĐÀO Nam
Số thẻ hội viên: 28364252
Ngày hết hạn: 21/03/2020
Số thẻ HDV: 179111397
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 27/06/1966
Phân loại thẻ: 0
3
MAI THU HUYỀN Nữ
Số thẻ hội viên: 28150327
Ngày hết hạn: 12/01/2023
Số thẻ HDV: 279185517
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 31/7/1992
Phân loại thẻ: 0
4
NGUYỄN BÁ TRUNG Nam
Số thẻ hội viên: 28510408
Ngày hết hạn: 15/07/2019
Số thẻ HDV: 179100395
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 11/6/1979
Phân loại thẻ: 0
5
LƯU HOÀI BẢO Nam
Số thẻ hội viên: 28533264
Ngày hết hạn: 25/04/2019
Số thẻ HDV: 179132067
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 28/10/1989
Phân loại thẻ: 0
6
Phạm Duy Vân Nam
Số thẻ hội viên: 28535807
Ngày hết hạn: 19/05/2020
Số thẻ HDV: 279175081
Loại thẻ: Nội địa
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/08/1991
Phân loại thẻ: 0
7
NGUYỄN DUY THẾ Nam
Số thẻ hội viên: 28523967
Ngày hết hạn: 09/01/2023
Số thẻ HDV: 179183863
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 26/11/1978
Phân loại thẻ: 0
8
NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ
Số thẻ hội viên: 28515825
Ngày hết hạn: 15/06/2019
Số thẻ HDV: 179101069
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 06/04/1977
Phân loại thẻ: 0
9
TRẦN NGỌC DŨNG Nam
Số thẻ hội viên: 28576232
Ngày hết hạn: 17/06/2019
Số thẻ HDV: 179132103
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/06/1971
Phân loại thẻ: 0
10
ĐỖ HUỆ MẠNH Nữ
Số thẻ hội viên: 28381048
Ngày hết hạn: 28/06/2019
Số thẻ HDV: 179100825
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 22/03/1958
Phân loại thẻ: 0
11
VÕ TRỌNG LĨNH Nam
Số thẻ hội viên: 28588682
Ngày hết hạn: 08/05/2020
Số thẻ HDV: 179111361
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 14/06/1970
Phân loại thẻ: 0
12
NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG Nữ
Số thẻ hội viên: 28599588
Ngày hết hạn: 29/12/2020
Số thẻ HDV: 179173828
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 18/08/1994
Phân loại thẻ: 0
13
NGUYỄN ĐỨC THỊNH Nam
Số thẻ hội viên: 28584765
Ngày hết hạn: 14/09/2020
Số thẻ HDV: 179111535
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 23/09/1978
Phân loại thẻ: 0
14
NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG Nữ
Số thẻ hội viên: 28538509
Ngày hết hạn: 06/07/2019
Số thẻ HDV: 179163139
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/12/1993
Phân loại thẻ: 0
15
PHẠM BẢO TRUNG Nam
Số thẻ hội viên: 28410837
Ngày hết hạn: 06/09/2020
Số thẻ HDV: 179173664
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 04/07/1994
Phân loại thẻ: 0
16