TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

LÊ THỊ YẾN NHI Nữ
Số thẻ hội viên: 28572817
Ngày hết hạn: 22/08/2023
Số thẻ HDV: 179152962
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 27/12/1987
1
HỒ TẤN HUY Nam
Số thẻ hội viên: 28538290
Ngày hết hạn: 04/01/2020
Số thẻ HDV: 179100901
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09/05/1984
2
TRẦN KIM NGÂN Nam
Số thẻ hội viên: 28519163
Ngày hết hạn: 11/11/2019
Số thẻ HDV: 179100252
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 24/09/1983
3
LÊ THÀNH TÀI Nam
Số thẻ hội viên: 28580162
Ngày hết hạn: 12/10/2019
Số thẻ HDV: 179100761
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 03/051979
4
NGUYỄN QUỐC LONG Nam
Số thẻ hội viên: 28544759
Ngày hết hạn: 10/06/2019
Số thẻ HDV: 179100321
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 30/4/1973
5
DƯƠNG TRUNG THÀNH Nam
Số thẻ hội viên: 28524748
Ngày hết hạn: 11/11/2019
Số thẻ HDV: 179111247
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 18/6/1980
6
NGHIÊM QUANG TUẤN Nam
Số thẻ hội viên: 28258367
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Số thẻ HDV: 179111547
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 14/7/1957
7
NGÔ THIÊN PHONG Nam
Số thẻ hội viên: 28499996
Ngày hết hạn: 06/07/2019
Số thẻ HDV: 179100877
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 26/02/1956
8
TRẦN TRUNG HIẾU Nam
Số thẻ hội viên: 28574662
Ngày hết hạn: 29/01/2023
Số thẻ HDV: 179183913
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 23/04/1978
9
NGUYỄN ĐÌNH THI Nam
Số thẻ hội viên: 28427259
Ngày hết hạn: 03/08/2019
Số thẻ HDV: 179100725
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 22/9/1982
10
NGUYỄN VĂN CÔI Nam
Số thẻ hội viên: 28573732
Ngày hết hạn: 25/05/2023
Số thẻ HDV: 179121815
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 24/7/1968
11
PHAN THANH TRƯỜNG Nam
Số thẻ hội viên: 28116752
Ngày hết hạn: 01/06/2019
Số thẻ HDV: 279 164 414
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 22/08/1991
12
Đặng Thị Thủy Nữ
Số thẻ hội viên: 28169158
Ngày hết hạn: 03/03/2020
Số thẻ HDV: 279174895
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/11/1990
13
Nhâm Sắc Hoa Nữ
Số thẻ hội viên: 28371534
Ngày hết hạn: 28/11/2019
Số thẻ HDV: 179142317
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 12/09/1987
14
Lương Nhật Đoàn Nam
Số thẻ hội viên: 28579846
Ngày hết hạn: 13/10/2019
Số thẻ HDV: 179100686
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/03/1986
15
Đinh Thị Cẩm Tú Nữ
Số thẻ hội viên: 28339622
Ngày hết hạn: 25/08/2019
Số thẻ HDV: 152160133
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 27/12/1986
16