TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

TRẦN VĂN CƯ Nam
Số thẻ hội viên: 28282385
Ngày hết hạn: 18/11/2019
Số thẻ HDV: 179101197
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 26/04/1964
1
NGUYỄN VĂN THIỆN Nam
Số thẻ hội viên: 28548354
Ngày hết hạn: 14/09/2019
Số thẻ HDV: 179101144
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 03/05/1976
2
LÊ ĐÌNH NGỌC Nam
Số thẻ hội viên: 28530058
Ngày hết hạn: 04/05/2020
Số thẻ HDV: 179111468
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 16/03/1968
3
MAI THỊ KIM HUỆ Nữ
Số thẻ hội viên: 28139947
Ngày hết hạn: 15/01/2023
Số thẻ HDV: 279185529
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 10/04/1994
4
HỒ DUY KHÁNH Nam
Số thẻ hội viên: 28188002
Ngày hết hạn: 05/09/2019
Số thẻ HDV: 279164591
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/04/1994
5
TRẦN NGỌC TRIẾT Nam
Số thẻ hội viên: 28582363
Ngày hết hạn: 24/02/2020
Số thẻ HDV: 179173407
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 29/11/1979
6
NGUYỄN NHẬT DUY Nam
Số thẻ hội viên: 28574519
Ngày hết hạn: 02/05/2023
Số thẻ HDV: 179152808
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15/02/1991
7
NGUYỄN HOÀNG MINH Nam
Số thẻ hội viên: 28518021
Ngày hết hạn: 22/06/2019
Số thẻ HDV: 179163133
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 14/09/1993
8
TRẦN TRUNG KIÊN Nam
Số thẻ hội viên: 28198813
Ngày hết hạn: 11/03/2019
Số thẻ HDV: 279164258
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 08/02/1992
9
LÊ HỒNG THUẬN Nam
Số thẻ hội viên: 28599295
Ngày hết hạn: 30/08/2023
Số thẻ HDV: 179152956
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/03/1992
10
NGUYỄN ĐỨC MINH Nam
Số thẻ hội viên: 28532740
Ngày hết hạn: 15/08/2023
Số thẻ HDV: 179152952
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/04/1990
11
PHẠM HIẾU Nam
Số thẻ hội viên: 28581373
Ngày hết hạn: 10/04/2023
Số thẻ HDV: 148180314
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 08/01/1989
12
MAI HOÀNG ĐỆ Nam
Số thẻ hội viên: 28151975
Ngày hết hạn: 14/09/2019
Số thẻ HDV: 179184163
Loại thẻ: Quốc tế
Ngày sinh: 19/02/1984
13
NGUYỄN THẢO NGUYÊN Nữ
Số thẻ hội viên: 28552733
Ngày hết hạn: 06/09/2020
Số thẻ HDV: 179142634
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 17/08/1988
14
HỒ ĐĂNG KHOA Nam
Số thẻ hội viên: 28589798
Ngày hết hạn: 30/07/2023
Số thẻ HDV: 179132126
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/11/1985
15
TẠ HÀO LUÂN Nam
Số thẻ hội viên: 28340395
Ngày hết hạn: 17/09/2020
Số thẻ HDV: 156170658
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 30/06/1987
16