TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

HUỲNH TẤN THUẬN Nam
Số thẻ hội viên: 28115426
Ngày hết hạn: 20/04/2019
Số thẻ HDV: 279164340
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 05/01/1992
1
NGUYỄN HUY TRƯỜNG Nam
Số thẻ hội viên: 28528870
Ngày hết hạn: 10/06/2019
Số thẻ HDV: 179100112
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/11/1977
2
LÊ DUY KHANG Nam
Số thẻ hội viên: 28160924
Ngày hết hạn: 20/10/2019
Số thẻ HDV: 279164688
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/05/1981
3
TRƯƠNG THỊ TƯƠI Nữ
Số thẻ hội viên: 28635303
Ngày hết hạn: 08/12/2019
Số thẻ HDV: 179163328
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 20/05/1993
4
LÂM HẢI ĐÀO Nam
Số thẻ hội viên: 28364252
Ngày hết hạn: 21/03/2020
Số thẻ HDV: 179111397
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 27/06/1966
5
MAI THU HUYỀN Nữ
Số thẻ hội viên: 28150327
Ngày hết hạn: 12/01/2023
Số thẻ HDV: 279185517
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 31/7/1992
6
NGUYỄN BÁ TRUNG Nam
Số thẻ hội viên: 28510408
Ngày hết hạn: 15/07/2019
Số thẻ HDV: 179100395
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 11/6/1979
7
LƯU HOÀI BẢO Nam
Số thẻ hội viên: 28533264
Ngày hết hạn: 25/04/2019
Số thẻ HDV: 179132067
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 28/10/1989
8
Phạm Duy Vân Nam
Số thẻ hội viên: 28535807
Ngày hết hạn: 19/05/2020
Số thẻ HDV: 279175081
Loại thẻ: Nội địa
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/08/1991
9
NGUYỄN DUY THẾ Nam
Số thẻ hội viên: 28523967
Ngày hết hạn: 09/01/2023
Số thẻ HDV: 179183863
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 26/11/1978
10
NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ
Số thẻ hội viên: 28515825
Ngày hết hạn: 15/06/2019
Số thẻ HDV: 179101069
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 06/04/1977
11
TRẦN NGỌC DŨNG Nam
Số thẻ hội viên: 28576232
Ngày hết hạn: 17/06/2019
Số thẻ HDV: 179132103
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/06/1971
12
ĐỖ HUỆ MẠNH Nữ
Số thẻ hội viên: 28381048
Ngày hết hạn: 28/06/2019
Số thẻ HDV: 179100825
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 22/03/1958
13
VÕ TRỌNG LĨNH Nam
Số thẻ hội viên: 28588682
Ngày hết hạn: 08/05/2020
Số thẻ HDV: 179111361
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 14/06/1970
14
NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG Nữ
Số thẻ hội viên: 28599588
Ngày hết hạn: 29/12/2020
Số thẻ HDV: 179173828
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 18/08/1994
15
NGUYỄN ĐỨC THỊNH Nam
Số thẻ hội viên: 28584765
Ngày hết hạn: 14/09/2020
Số thẻ HDV: 179111535
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 23/09/1978
16