TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

THÁI ĐỨC HOÀ Nam
Số thẻ hội viên: 28127537
Ngày hết hạn: 15/01/2023
Số thẻ HDV: 279185534
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 31/8/1995
1
VÕ THANH HIẾU Nam
Số thẻ hội viên: 28173429
Ngày hết hạn: 19/09/2019
Số thẻ HDV: 279164628
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 06/12/1994
2
ĐẶNG ĐỨC HIẾU Nam
Số thẻ hội viên: 28185701
Ngày hết hạn: 12/04/2023
Số thẻ HDV: 279153583
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 03/08/1993
3
NGUYỄN ĐỨC HIỀN Nam
Số thẻ hội viên: 28134867
Ngày hết hạn: 11/11/2019
Số thẻ HDV: 279164721
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 06/03/1991
4
PHAN THỊ LAN HƯƠNG Nữ
Số thẻ hội viên: 28155761
Ngày hết hạn: 04/12/2018
Số thẻ HDV: 279154103
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 06/10/1993
5
NGUYỄN VĂN KHƯƠNG Nam
Số thẻ hội viên: 28196772
Ngày hết hạn: 05/09/2019
Số thẻ HDV: 279164585
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 01/02/1990
6
TRẦN NGỌC HƯNG Nam
Số thẻ hội viên: 28198615
Ngày hết hạn: 19/09/2019
Số thẻ HDV: 279164625
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 22/5/1994
7
NGUYỄN HOÀNG HƯNG Nam
Số thẻ hội viên: 28150300
Ngày hết hạn: 19/09/2019
Số thẻ HDV: 279164630
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 14/07/1995
8
PHAN DUY HƯNG Nam
Số thẻ hội viên: 28135159
Ngày hết hạn: 01/02/2023
Số thẻ HDV: 279185598
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 28/12/1996
9
NGUYỄN PHI HUỲNH Nữ
Số thẻ hội viên: 28132045
Ngày hết hạn: 11/07/2020
Số thẻ HDV: 279175184
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 27/9/1989
10
NGUYỄN LỮ SINH Nam
Số thẻ hội viên: 28158911
Ngày hết hạn: 25/04/2020
Số thẻ HDV: 279175021
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 06/12/1986
11
LÂM LỆ PHÂN Nữ
Số thẻ hội viên: 28566579
Ngày hết hạn: 25/04/2020
Số thẻ HDV: 179111412
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09/11/1977
12
LÊ TRUNG Nam
Số thẻ hội viên: 28177073
Ngày hết hạn: 25/04/2020
Số thẻ HDV: 279175016
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/04/1988
13
NGUYỄN HOÀNG GIA Nam
Số thẻ hội viên: 28590462
Ngày hết hạn: 08/12/2019
Số thẻ HDV: 179132294
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/09/1979
14
HUỲNH TẤN THUẬN Nam
Số thẻ hội viên: 28115426
Ngày hết hạn: 20/04/2019
Số thẻ HDV: 279164340
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 05/01/1992
15
NGUYỄN HUY TRƯỜNG Nam
Số thẻ hội viên: 28528870
Ngày hết hạn: 10/06/2019
Số thẻ HDV: 179100112
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/11/1977
16