TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Nguyễn Mai Thị Như Quỳnh Nữ
Số thẻ hội viên: 28153930
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Số thẻ HDV: 279153877
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 11/04/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Ung Thị Thanh Thương Nữ
Số thẻ hội viên: 28163941
Ngày hết hạn: 16/01/2023
Số thẻ HDV: 279185545
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 10/6/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Lê Hồng Quan Nam
Số thẻ hội viên: 28138037
Ngày hết hạn: 07/01/2024
Số thẻ HDV: 279154127
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 19/04/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Trần Thanh Sử Nam
Số thẻ hội viên: 28157104
Ngày hết hạn: 29/12/2020
Số thẻ HDV: 279175465
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/03/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Nguyễn Tuấn Triều Nam
Số thẻ hội viên: 28135010
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Số thẻ HDV: 279175370
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 29/4/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Vũ Minh Quý Nam
Số thẻ hội viên: 28119759
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Số thẻ HDV: 279153992
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/09/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Lê Minh Trí Nam
Số thẻ hội viên: 28177863
Ngày hết hạn: 29/08/2023
Số thẻ HDV: 282150293
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 04/10/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Võ Quang Trấn Nam
Số thẻ hội viên: 28192385
Ngày hết hạn: 17/01/2023
Số thẻ HDV: 279185559
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 22/3/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Lê Hữu Phước Nam
Số thẻ hội viên: 28151488
Ngày hết hạn: 19/09/2019
Số thẻ HDV: 279164626
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 22/08/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Nguyễn Minh Phát Nam
Số thẻ hội viên: 28119922
Ngày hết hạn: 30/03/2019
Số thẻ HDV: 279164290
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 27/12/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Lê Thành Phát Nam
Số thẻ hội viên: 28167694
Ngày hết hạn: 26/02/2019
Số thẻ HDV: 279164219
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 29/06/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Nguyễn Duy Quang Nam
Số thẻ hội viên: 28197408
Ngày hết hạn: 09/08/2024
Số thẻ HDV: 279164538
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 06/09/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Võ Thị Ngọc Nhiện Nữ
Số thẻ hội viên: 28191613
Ngày hết hạn: 02/01/2021
Số thẻ HDV: 279185468
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/11/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Nguyễn Hồng Lụa Nữ
Số thẻ hội viên: 28140050
Ngày hết hạn: 19/09/2019
Số thẻ HDV: 279164617
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/12/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Lê Trọng Nghĩa Nam
Số thẻ hội viên: 28180958
Ngày hết hạn: 07/03/2024
Số thẻ HDV: 279154006
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 14/03/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Trần Thị Thùy Linh Nữ
Số thẻ hội viên: 28121900
Ngày hết hạn: 13/03/2023
Số thẻ HDV: 279185665
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/10/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
16