TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Dương Thùy Dung Nữ
Số thẻ hội viên: 28128997
Ngày hết hạn: 18/01/2020
Số thẻ HDV: 279174847
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/3/1993
1
Hà Tiến Cơ Nam
Số thẻ hội viên: 28136715
Ngày hết hạn: 23/07/2023
Số thẻ HDV: 279185906
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/6/1990
2
TRẦN THANH HUY Nam
Số thẻ hội viên: 28130764
Ngày hết hạn: 02/02/2023
Số thẻ HDV: 279185605
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 26/9/1994
3
ĐẶNG TÔ THÁI BẢO Nam
Số thẻ hội viên: 28147942
Ngày hết hạn: 10/04/2020
Số thẻ HDV: 279174980
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/12/1981
4
LÂM ĐÌNH THÔNG Nam
Số thẻ hội viên: 28557653
Ngày hết hạn: 09/01/2023
Số thẻ HDV: 179121641
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 30/05/1985
5
TRẦN HOÀN QUẾ Nam
Số thẻ hội viên: 28118173
Ngày hết hạn: 09/06/2020
Số thẻ HDV: 279111415
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 26/08/1977
6
LÊ THANH HÀ Nam
Số thẻ hội viên: 28584652
Ngày hết hạn: 09/09/2019
Số thẻ HDV: 179163208
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 25/01/1976
7
NGUYỄN HOÀNG THÁI Nam
Số thẻ hội viên: 28199530
Ngày hết hạn: 12/10/2019
Số thẻ HDV: 277100113
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 19/11/1981
8
TRẦN THÁI THƯƠNG Nam
Số thẻ hội viên: 28526450
Ngày hết hạn: 14/01/2019
Số thẻ HDV: 179121873
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 10/03/1974
9
PHAN NGUYỄN TẤN HƯNG Nam
Số thẻ hội viên: 28144545
Ngày hết hạn: 05/02/2019
Số thẻ HDV: 279164205
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/06/1988
10
LÊ PHẠM ANH THƯ Nữ
Số thẻ hội viên: 28136945
Ngày hết hạn: 15/05/2020
Số thẻ HDV: 279175062
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 04/05/1982
11
HUỲNH CÔNG THẮNG Nam
Số thẻ hội viên: 28514784
Ngày hết hạn: 14/01/2019
Số thẻ HDV: 179121871
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/10/1975
12
ĐOÀN THANH DUẨN Nam
Số thẻ hội viên: 28170804
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Số thẻ HDV: 279153810
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 25/7/1979
13
TRẦN QUỐC KHẢI Nam
Số thẻ hội viên: 28513427
Ngày hết hạn: 17/09/2018
Số thẻ HDV: 179152893
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 20/09/1989
14
ĐẶNG THỊ KIM HƠN Nữ
Số thẻ hội viên: 28149937
Ngày hết hạn: 17/02/2020
Số thẻ HDV: 279174878
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 19/12/1991
15
VÕ QUỐC HOÀNG Nam
Số thẻ hội viên: 28193727
Ngày hết hạn: 18/05/2019
Số thẻ HDV: 279164392
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 08/6/1992
16