TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

TRẦN VĂN MINH Nam
Số thẻ hội viên: 28432303
Ngày hết hạn: 17/06/2019
Số thẻ HDV: 179100271
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 12/9/1955
1
VÕ ANH XUÂN Nam
Số thẻ hội viên: 28511220
Ngày hết hạn: 23/08/2019
Số thẻ HDV: 179132145
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/07/1989
2
VÕ HOÀNG MINH Nam
Số thẻ hội viên: 28466246
Ngày hết hạn: 19/08/2019
Số thẻ HDV: 179100988
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 24/10/1955
3
VÕ THÀNH HƯNG Nam
Số thẻ hội viên: 28236939
Ngày hết hạn: 13/10/2019
Số thẻ HDV: 179101187
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 30/4/1974
4
VƯU VĂN NHI Nữ
Số thẻ hội viên: 28642071
Ngày hết hạn: 19/09/2019
Số thẻ HDV: 179100690
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 26/01/2968
5
VRMVALLEÉ CAO THỊ MỸ DUNG Nữ
Số thẻ hội viên: 28158955
Ngày hết hạn: 29/12/2018
Số thẻ HDV: 279154133
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 20/10/1987
6
HỒ TRÍ DŨNG Nam
Số thẻ hội viên: 28573486
Ngày hết hạn: 01/01/2020
Số thẻ HDV: 179173686
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/04/1969
7
LÝ THÀNH PHÁT Nam
Số thẻ hội viên: 28379157
Ngày hết hạn: 19/10/2020
Số thẻ HDV: 179121633
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 20/08/1963
8
DƯƠNG MINH PHƯỢNG Nữ
Số thẻ hội viên: 28255662
Ngày hết hạn: 10/03/2020
Số thẻ HDV: 179111377
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 25/01/1960
9
THÁI HỒNG SƠN Nam
Số thẻ hội viên: 28643570
Ngày hết hạn: 01/01/2023
Số thẻ HDV: 156120265
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 11/12/1971
10
NÔNG NHUẬN TƯỜNG Nam
Số thẻ hội viên: 28327999
Ngày hết hạn: 01/01/2019
Số thẻ HDV: 179100876
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 08/05/1965
11
NGUYỄN THANH SƠN Nam
Số thẻ hội viên: 28564704
Ngày hết hạn: 01/01/2019
Số thẻ HDV: 179100278
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 30/04/1980
12
ĐỖ MINH TRÍ Nam
Số thẻ hội viên: 28579308
Ngày hết hạn: 09/01/2023
Số thẻ HDV: 179183878
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/06/1983
13
NGUYỄN TRUNG TÂY ĐÔ Nam
Số thẻ hội viên: 28510318
Ngày hết hạn: 01/01/2019
Số thẻ HDV: 179100272
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09/05/1967
14
TRẦN THIỆN CHÍ Nam
Số thẻ hội viên: 28596182
Ngày hết hạn: 01/01/2019
Số thẻ HDV: 179100277
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/12/1976
15
HOÀNG CẨM GIANG Nam
Số thẻ hội viên: 28513584
Ngày hết hạn: 01/01/2019
Số thẻ HDV: 179100610
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/08/1969
16