TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Hoàng Sĩ Trung Nam
Số thẻ hội viên: 28540783
Ngày hết hạn: 15/08/2024
Số thẻ HDV: 101100734
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 22/09/1972
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Nguyễn Bùi Khương Duy Nam
Số thẻ hội viên: 28287411
Ngày hết hạn: 12/10/2023
Số thẻ HDV: 179184238
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 06/08/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Nguyễn Anh Dũng Nam
Số thẻ hội viên: 28229821
Ngày hết hạn: 10/06/2024
Số thẻ HDV: 179101121
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 05/09/1971
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Phạm Văn Bình Nam
Số thẻ hội viên: 28555641
Ngày hết hạn: 17/05/2024
Số thẻ HDV: 179100824
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 07/12/1971
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Lê Thị Ngọc Phụng Nữ
Số thẻ hội viên: 28478008
Ngày hết hạn: 10/06/2024
Số thẻ HDV: 179100528
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 29/12/1954
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Nguyễn Thị Thanh Thu Nữ
Số thẻ hội viên: 28591727
Ngày hết hạn: 06/05/2024
Số thẻ HDV: 179131983
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 27/12/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Nguyễn Thị Hoàng Giang Nữ
Số thẻ hội viên: 28290317
Ngày hết hạn: 29/07/2024
Số thẻ HDV: 179100595
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 15/11/1980
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Nữ
Số thẻ hội viên: 28594987
Ngày hết hạn: 02/02/2023
Số thẻ HDV: 179183948
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/06/1974
Phân loại thẻ: 0 sao
8
ÂU TÔ ANH Nam
Số thẻ hội viên: 28570737
Ngày hết hạn: 06/12/2024
Số thẻ HDV: 179163351
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/10/1970
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Đinh Triều Quang Nam
Số thẻ hội viên: 28284707
Ngày hết hạn: 22/8/2020
Số thẻ HDV: 179173650
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 22/07/1975
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Mai Thành Trung Nam
Số thẻ hội viên: 28599118
Ngày hết hạn: 08/11/2020
Số thẻ HDV: 179111539
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/11/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Nguyễn Vũ Bích Thảo Nữ
Số thẻ hội viên: 28268198
Ngày hết hạn: 14/06/2024
Số thẻ HDV: 179100378
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 01/05/1977
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Trần Thị Vân Anh Nữ
Số thẻ hội viên: 28282447
Ngày hết hạn: 17/5/2024
Số thẻ HDV: 179101173
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 21/10/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Hồ Văn Hùng Nam
Số thẻ hội viên: 28275457
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Số thẻ HDV: 179183842
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 15/02/1981
Phân loại thẻ: 0 sao
14
NGUYỄN VĂN BEL Nam
Số thẻ hội viên: 28489808
Ngày hết hạn: 21/06/2024
Số thẻ HDV: 179100133
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 08/04/1972
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Châu Nhật Duy Nam
Số thẻ hội viên: 28244840
Ngày hết hạn: 14/06/2024
Số thẻ HDV: 179111234
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 13/07/1972
Phân loại thẻ: 0 sao
16