TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Võ Thị Thùy Trong Nữ
Số thẻ hội viên: 28128731
Ngày hết hạn: 21/08/2014
Số thẻ HDV: 282190445
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 18/03/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Phạm Văn Phương Nam
Số thẻ hội viên: 28566592
Ngày hết hạn: 03/01/2024
Số thẻ HDV: 179194310
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 25/07/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Nguyễn Duy Tuyên Nam
Số thẻ hội viên: 28519596
Ngày hết hạn: 22/08/2024
Số thẻ HDV: 179194636
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 11/05/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Lo Lếnh Nam
Số thẻ hội viên: 28528578
Ngày hết hạn: 19/04/2020
Số thẻ HDV: 179173465
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 27/11/1976
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Lục Tuấn Hùng Nam
Số thẻ hội viên: 28372247
Ngày hết hạn: 06/10/2020
Số thẻ HDV: 179111604
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 02/05/1969
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Võ Trọng Lĩnh Nam
Số thẻ hội viên: 28560223
Ngày hết hạn: 08/05/2020
Số thẻ HDV: 179111361
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 14/06/1970
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Trần Then Khiên Nam
Số thẻ hội viên: 28330950
Ngày hết hạn: 11/07/2024
Số thẻ HDV: 179100839
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 05/06/1974
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Lo Sếnh Nam
Số thẻ hội viên: 28351007
Ngày hết hạn: 15/05/2023
Số thẻ HDV: 179184042
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 20/4/1967
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Lo Cuôn Nam
Số thẻ hội viên: 28310783
Ngày hết hạn: 16/01/2020
Số thẻ HDV: 179111326
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 10/10/1970
Phân loại thẻ: 0 sao
9
VÕ NHẤT PHƯƠNG Nam
Số thẻ hội viên: 28572697
Ngày hết hạn: 16/01/2024
Số thẻ HDV: 179163007
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/01/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Đinh Hoàng Kim Long Nam
Số thẻ hội viên: 28189254
Ngày hết hạn: 09/03/2023
Số thẻ HDV: 279185656
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/09/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Trần Anh Anh Nữ
Số thẻ hội viên: 28319255
Ngày hết hạn: 04/07/2020
Số thẻ HDV: 179173564
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 11/04/1974
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Nguyễn Văn Quảng Nam
Số thẻ hội viên: 28524788
Ngày hết hạn: 30/06/2024
Số thẻ HDV: 179100390
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 20/06/1962
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Đào Văn Khoa Nam
Số thẻ hội viên: 28599899
Ngày hết hạn: 17/05/2024
Số thẻ HDV: 179100216
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/10/1964
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Nguyễn Trường Xuân Nam
Số thẻ hội viên: 28545209
Ngày hết hạn: 23/04/2023
Số thẻ HDV: 177180166
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 22/03/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Dương Minh Mẫn Nam
Số thẻ hội viên: 28579205
Ngày hết hạn: 02/07/2024
Số thẻ HDV: 179100217
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 29/09/1971
Phân loại thẻ: 0 sao
16