TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Trần Anh Minh Nam
Số thẻ hội viên: 28567152
Ngày hết hạn: 13/10/2019
Số thẻ HDV: 279100399
Loại thẻ: Nội địa
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 17/10/1973
1
TRƯƠNG QUỐC TÙNG Nam
Số thẻ hội viên: 28525004
Ngày hết hạn: 10/04/2023
Số thẻ HDV: 148180322
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 17/05/1993
2
DƯƠNG TẤT UA Nam
Số thẻ hội viên: 28160826
Ngày hết hạn: 5/02/2019
Số thẻ HDV: 279164208
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 14/03/1993
3
PHẠM LÊ SĨ MINH Nam
Số thẻ hội viên: 28539612
Ngày hết hạn: 09/01/2021
Số thẻ HDV: 179183861
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 20/12/1991
4
ĐỔNG TƯỜNG VĂN Nam
Số thẻ hội viên: 28369622
Ngày hết hạn: 28/11/2020
Số thẻ HDV: 179111511
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 09/07/1961
5
TÔ HOÀNG CƯỜNG Nam
Số thẻ hội viên: 28137763
Ngày hết hạn: 17/09/2023
Số thẻ HDV: 279121859
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 03/09/1984
6
Nguyễn Cường Nam
Số thẻ hội viên: 28573410
Ngày hết hạn: 18/06/2023
Số thẻ HDV: 179121759
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/05/1980
7
Nguyễn Phan Trường Giang Nam
Số thẻ hội viên: 28128987
Ngày hết hạn: 3/10/2023
Số thẻ HDV: 279185987
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/10/1991
8
NGUYỄN CÔNG PHI Nam
Số thẻ hội viên: 28687946
Ngày hết hạn: 11/12/2020
Số thẻ HDV: 146171264
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 10/07/1986
9
ĐÀO ĐỨC DUY KHƯƠNG Nam
Số thẻ hội viên: 28580802
Ngày hết hạn: 14/09/2019
Số thẻ HDV: 179163211
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 28/12/1993
10
Lê Trọng Nhân Nam
Số thẻ hội viên: 28150494
Ngày hết hạn: 19/06/2020
Số thẻ HDV: 279143289
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/03/1988
11
Nguyễn Việt Quang Nam
Số thẻ hội viên: 28521891
Ngày hết hạn: 02/11/2018
Số thẻ HDV: 179121876
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/09/1987
12
PHẠM SƠN VŨ Nam
Số thẻ hội viên: 28539062
Ngày hết hạn: 8/6/2019
Số thẻ HDV: 179100122
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 9/2/1981
13
ĐINH ĐỨC NAM Nam
Số thẻ hội viên: 28516374
Ngày hết hạn: 8/8/2023
Số thẻ HDV: 179184158
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 28/5/1975
14
DƯƠNG HUỲNH HOÀI CHÂU Nam
Số thẻ hội viên: 28551616
Ngày hết hạn: 27/9/2019
Số thẻ HDV: 179101058
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 27/10/1981
15
PHẠM SƠN HẢI Nam
Số thẻ hội viên: 28188899
Ngày hết hạn: 15/06/2020
Số thẻ HDV: 279175060
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 10/12/1990
16