TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Lê Thị Ngọc Bích Nữ
Số thẻ hội viên: 28545791
Ngày hết hạn: 08/12/2019
Số thẻ HDV: 179 163 327
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/11/1994
1
Nguyễn Tấn Danh Nam
Số thẻ hội viên: 28590540
Ngày hết hạn: 19/08/2019
Số thẻ HDV: 179100880
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 28/05/1976
2
VÕ QUANG DUYÊN Nam
Số thẻ hội viên: 28536109
Ngày hết hạn: 16/08/2020
Số thẻ HDV: 179173635
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 27041975
3
NGUYỄN THỤY PHƯƠNG DIỄM Nữ
Số thẻ hội viên: 28530634
Ngày hết hạn: 10/06/2019
Số thẻ HDV: 179101209
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09091981
4
Nguyễn Hữu Thiện Nam
Số thẻ hội viên: 28132509
Ngày hết hạn: 10/02/2020
Số thẻ HDV: 279111060
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 04/01/1983
5
Phạm Thị Ngà Nữ
Số thẻ hội viên: 28577970
Ngày hết hạn: 13/07/2023
Số thẻ HDV: 179184121
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 17/10/1981
6
Lềnh Cóng Tắc Nam
Số thẻ hội viên: 28367438
Ngày hết hạn: 04/10/2020
Số thẻ HDV: 179173709
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 31/03/1994
7
Lê Thị Huệ Nữ
Số thẻ hội viên: 28363567
Ngày hết hạn: 12/01/2020
Số thẻ HDV: 179142360
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 17/12/1990
8
Trần Đình Huy Nam
Số thẻ hội viên: 28173128
Ngày hết hạn: 27/11/2023
Số thẻ HDV: 274180194
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 26/03/1990
9
Võ Tùng Vũ Nam
Số thẻ hội viên: 28114967
Ngày hết hạn: 19/11/2023
Số thẻ HDV: 279186039
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 27/12/1996
10
Nhâm Bội Linh Nữ
Số thẻ hội viên: 28391255
Ngày hết hạn: 09/11/2019
Số thẻ HDV: 179132297
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 29/01/1978
11
Hồ Hồng Hạnh Nữ
Số thẻ hội viên: 28569160
Ngày hết hạn: 24/11/2020
Số thẻ HDV: 179173788
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 11/10/1995
12
Dương Quang Ánh Nam
Số thẻ hội viên: 28564297
Ngày hết hạn: 27/09/2019
Số thẻ HDV: 179101015
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/09/1967
13
NGUYỄN QUỐC VIỆT Nam
Số thẻ hội viên: 28591355
Ngày hết hạn: 10/06/2019
Số thẻ HDV: 179100228
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 10/10/1971
14
Trần Đức Phú Nam
Số thẻ hội viên: 28189813
Ngày hết hạn: 05/10/2019
Số thẻ HDV: 279164664
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 30/04/1983
15
LÊ HOÀNG NGỌC PHÚ Nam
Số thẻ hội viên: 28596898
Ngày hết hạn: 25/04/2019
Số thẻ HDV: 179132053
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 10/07/1978
16