TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Nguyễn Bá Tuân Nam
Số thẻ hội viên: 28515978
Ngày hết hạn: 18/1/2024
Số thẻ HDV: 179194339
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/01/1996
1
Lý Nghiệp Minh Nam
Số thẻ hội viên: 28598756
Ngày hết hạn: 06/02/2023
Số thẻ HDV: 179183955
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15/02/1987
2
Huỳnh Văn Vinh Nam
Số thẻ hội viên: 28443322
Ngày hết hạn: 08/06/2019
Số thẻ HDV: 179100156
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 27/05/1979
3
Trần Thanh Hiếu Nam
Số thẻ hội viên: 28495510
Ngày hết hạn: 31/10/2019
Số thẻ HDV: 179132293
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 14/09/1972
4
Nguyễn Khánh Tùng Nam
Số thẻ hội viên: 28438195
Ngày hết hạn: 24/05/2019
Số thẻ HDV: 179100110
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 27/10/1978
5
Nguyễn Long Bình Nam
Số thẻ hội viên: 28448421
Ngày hết hạn: 11/08/2020
Số thẻ HDV: 179142609
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 14/09/1979
6
Trần Tiến Dũng Nam
Số thẻ hội viên: 28290165
Ngày hết hạn: 06/07/2019
Số thẻ HDV: 179100670
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 2/5/1960
7
Dương Thanh Thúy Nữ
Số thẻ hội viên: 28550936
Ngày hết hạn: 18/11/2019
Số thẻ HDV: 179163300
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/01/1983
8
Thạch Sô Phi Nam
Số thẻ hội viên: 28529679
Ngày hết hạn: 19/08/2019
Số thẻ HDV: 179163194
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/02/1983
9
Nguyễn Thị Linh Phương Nữ
Số thẻ hội viên: 28555852
Ngày hết hạn: 29/1/2023
Số thẻ HDV: 182150164
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 20/7/1985
10
Nguyễn Đình Tâm Nam
Số thẻ hội viên: 28563025
Ngày hết hạn: 13/7/2019
Số thẻ HDV: 179100155
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 22/10/1983
11
MAI BÌNH PHƯƠNG Nam
Số thẻ hội viên: 28534742
Ngày hết hạn: 24/09/2023
Số thẻ HDV: 179121753
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/06/1968
12
Phạm Thị Hương Giang Nữ
Số thẻ hội viên: 28571887
Ngày hết hạn: 23/07/2023
Số thẻ HDV: 101153172
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 13/11/1985
13
Ngô Dũng Cường Nam
Số thẻ hội viên: 28398709
Ngày hết hạn: 27/10/2020
Số thẻ HDV: 133120194
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 08/10/1966
14
NGUYỄN VĂN TUẤN Nam
Số thẻ hội viên: 28571286
Ngày hết hạn: 15/06/2019
Số thẻ HDV: 179100523
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09/09/1975
15
Tăng Thy Loan Nữ
Số thẻ hội viên: 28543968
Ngày hết hạn: 26/12/2019
Số thẻ HDV: 179 111 278
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 25/06/1988
16