TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

HUỲNH CHÍ CÔNG Nam
Số thẻ hội viên: 28415166
Ngày hết hạn: 10/05/2024
Số thẻ HDV: 179100408
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 29/061981
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Đoàn Thái Trọng Nam
Số thẻ hội viên: 28119553
Ngày hết hạn: 09/04/2026
Số thẻ HDV: 292210940
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/04/1999
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Huỳnh Nhật Hải Nam
Số thẻ hội viên: 28534207
Ngày hết hạn: 12/2/2023
Số thẻ HDV: 193180001
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/11/1961
Phân loại thẻ: 0 sao
3
TRẦN TUYÊN Nam
Số thẻ hội viên: 28524546
Ngày hết hạn: 01/04/2026
Số thẻ HDV: 179215544
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 28/06/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Phạm Quang Huy Nam
Số thẻ hội viên: 28529769
Ngày hết hạn: 12/10/2025
Số thẻ HDV: 179205366
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 18/03/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Nguyễn Chí Thành Nam
Số thẻ hội viên: 28593246
Ngày hết hạn: 13/11/2025
Số thẻ HDV: 179205412
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 03/07/1994
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Bùi Minh Lợi Nam
Số thẻ hội viên: 28188627
Ngày hết hạn: 30/01/2026
Số thẻ HDV: 279217068
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 23/07/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
7
LƯU KIỆN Nam
Số thẻ hội viên: 28623800
Ngày hết hạn: 19/08/2025
Số thẻ HDV: 179205262
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 11/09/1961
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Lê Thanh Quang Nam
Số thẻ hội viên: 28119862
Ngày hết hạn: 25/01/2026
Số thẻ HDV: 279217058
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 16/02/1999
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Quan Vân Ý Nữ
Số thẻ hội viên: 28522078
Ngày hết hạn: 04/03/2024
Số thẻ HDV: 179194403
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 07/09/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Nguyễn Duy Nhân Nam
Số thẻ hội viên: 28171004
Ngày hết hạn: 16/09/2025
Số thẻ HDV: 279206918
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 02/05/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Đinh Thị Thanh Mai Nữ
Số thẻ hội viên: 28588330
Ngày hết hạn: 12/09/2024
Số thẻ HDV: 179100779
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 24/03/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Nguyễn Thanh Vân Nam
Số thẻ hội viên: 28137660
Ngày hết hạn: 12/02/2023
Số thẻ HDV: 293180000
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 27/12/1960
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Nguyễn Thị Thuý Kiều Nữ
Số thẻ hội viên: 28142141
Ngày hết hạn: 23/12/2025
Số thẻ HDV: 287200251
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 29/06/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Huỳnh Minh Sang Nam
Số thẻ hội viên: 28154592
Ngày hết hạn: 10/07/2025
Số thẻ HDV: 282200470
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 19/03/1987
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Võ Quốc Hảo Nam
Số thẻ hội viên: 28171019
Ngày hết hạn: 18/11/2025
Số thẻ HDV: 279206967
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 13/10/1997
Phân loại thẻ: 0 sao
16