TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Nguyễn Minh Châu Nam
Số thẻ hội viên: 28568319
Ngày hết hạn: 15/12/2019
Số thẻ HDV: 179100203
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/05/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Bùi Thành Phúc Nam
Số thẻ hội viên: 28159986
Ngày hết hạn: 08/10/2024
Số thẻ HDV: 264100103
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 18/04/1984
Phân loại thẻ: 0 sao
2
Nguyễn Văn Chương Nam
Số thẻ hội viên: 28584897
Ngày hết hạn: 12/09/2024
Số thẻ HDV: 179100498
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 01/01/1968
Phân loại thẻ: 0 sao
3
Tô Đình Trung Nữ
Số thẻ hội viên: 28529998
Ngày hết hạn: 08/12/2019
Số thẻ HDV: 179142349
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 08/03/1987
Phân loại thẻ: 0 sao
4
Trần Văn Cương Nam
Số thẻ hội viên: 28268168
Ngày hết hạn: 19/08/2024
Số thẻ HDV: 179100887
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 07/12/1966
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Nguyễn Ngọc Mạnh Cường Nam
Số thẻ hội viên: 28554953
Ngày hết hạn: 08/03/2023
Số thẻ HDV: 179183977
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 17/01/1992
Phân loại thẻ: 0 sao
6
ĐẶNG THỊ BẢO CHÂU Nữ
Số thẻ hội viên: 28216439
Ngày hết hạn: 14/06/2024
Số thẻ HDV: 179100259
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 26/09/1979
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Đặng Hữu Dư Nam
Số thẻ hội viên: 28186564
Ngày hết hạn: 08/08/2020
Số thẻ HDV: 279175248
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/12/1986
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Nguyễn Chí Cường Nam
Số thẻ hội viên: 28147250
Ngày hết hạn: 27/06/2020
Số thẻ HDV: 279175158
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 13/04/1987
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Tất Văn Cơ Nam
Số thẻ hội viên: 28384781
Ngày hết hạn: 13/9/2024
Số thẻ HDV: 179132260
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 2706/1976
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Lê Xuân Bách Nam
Số thẻ hội viên: 28528666
Ngày hết hạn: 31/07/2024
Số thẻ HDV: 179194600
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 26/07/1993
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Phạm Thị Sương Châu Nữ
Số thẻ hội viên: 28136344
Ngày hết hạn: 12/12/2019
Số thẻ HDV: 279132842
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 25/01/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Phan Thanh Cường Nam
Số thẻ hội viên: 28133638
Ngày hết hạn: 25/04/2024
Số thẻ HDV: 279196256
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 01/05/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Trần Hữu Duy Nam
Số thẻ hội viên: 28544541
Ngày hết hạn: 15/08/2024
Số thẻ HDV: 179132140
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 31/01/1989
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Dương Văn Dần Nam
Số thẻ hội viên: 28681688
Ngày hết hạn: 18/09/2024
Số thẻ HDV: 179132206
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 10/12/1977
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Trần Quốc Đăng Nam
Số thẻ hội viên: 28187731
Ngày hết hạn: 23/05/2023
Số thẻ HDV: 279185807
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 28/03/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
16