TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

LÂM THỊ KIỀU VÂN Nữ
Số thẻ hội viên: 28138374
Ngày hết hạn: 25/02/2024
Số thẻ HDV: 279196141
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 28/12/1996
Phân loại thẻ: 0
1
Đinh Xuân Hoàng Nam
Số thẻ hội viên: 28186242
Ngày hết hạn: 30/1/2024
Số thẻ HDV: 279196116
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 10/08/1996
Phân loại thẻ: 0
2
THẠCH SIN NORI Nam
Số thẻ hội viên: 28515913
Ngày hết hạn: 05/08/2019
Số thẻ HDV: 192160218
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 15/10/1991
Phân loại thẻ: 0
3
SẦN QUANG HUY Nam
Số thẻ hội viên: 28587629
Ngày hết hạn: 04/05/2023
Số thẻ HDV: 168180122
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 06/10/1993
Phân loại thẻ: 0
4
Lữ Hoàng Đạt Nam
Số thẻ hội viên: 28539871
Ngày hết hạn: 31/12/2023
Số thẻ HDV: 168180148
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 27/09/1996
Phân loại thẻ: 0
5
Nguyễn Khánh Nhật Nam
Số thẻ hội viên: 28511354
Ngày hết hạn: 12/04/2024
Số thẻ HDV: 179194473
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 11/09/1994
Phân loại thẻ: 0
6
LÝ HỌC KHIÊM Nam
Số thẻ hội viên: 28549487
Ngày hết hạn: 16/10/2023
Số thẻ HDV: 192180329
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 07/02/1994
Phân loại thẻ: 0
7
Hồ Phú Hoan Nam
Số thẻ hội viên: 28513061
Ngày hết hạn: 17/01/2024
Số thẻ HDV: 158190130
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 10/09/1991
Phân loại thẻ: 0
8
Lê Văn Thảo Nam
Số thẻ hội viên: 28240107
Ngày hết hạn: 17/04/2024
Số thẻ HDV: 179100310
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Nhật
Ngày sinh: 21/06/1963
Phân loại thẻ: 0
9
Mai Tấn Lộc Nam
Số thẻ hội viên: 28122863
Ngày hết hạn: 22/11/2023
Số thẻ HDV: 279186044
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 09/09/1996
Phân loại thẻ: 0
10
Võ Minh Thành Nam
Số thẻ hội viên: 28538626
Ngày hết hạn: 01/02/2024
Số thẻ HDV: 179194374
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 06/01/1992
Phân loại thẻ: 0
11
PHẠM KIM NGỌC Nữ
Số thẻ hội viên: 28410259
Ngày hết hạn: 30/09/2019
Số thẻ HDV: 179101170
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Pháp
Ngày sinh: 21/7/1971
Phân loại thẻ: 0
12
Đoàn Duy Tân Nam
Số thẻ hội viên: 28594074
Ngày hết hạn: 04/03/2024
Số thẻ HDV: 179194401
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/11/1991
Phân loại thẻ: 0
13
Bùi Văn Trung Nam
Số thẻ hội viên: 28131136
Ngày hết hạn: 08/10/2023
Số thẻ HDV: 279185995
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/8/1985
Phân loại thẻ: 0
14
Trương Huệ Linh Nữ
Số thẻ hội viên: 28343965
Ngày hết hạn: 18/12/2020
Số thẻ HDV: 179121668
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 17/01/1962
Phân loại thẻ: 0
15
CAO NGỌC AN Nam
Số thẻ hội viên: 28512469
Ngày hết hạn: 04/03/2024
Số thẻ HDV: 179194402
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 19/08/1991
Phân loại thẻ: 0
16