TRA CỨU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN VIÊN

Họ và tên
Số thẻ hội viên
Loại thẻ
Ngoại ngữ sử dụng

Tổng số hướng dẫn viên: 16

Phan Kim Khánh Duy Nam
Số thẻ hội viên: 28683590
Ngày hết hạn: 24/07/2024
Số thẻ HDV: 179132190
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 22/03/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
1
Trần Huệ Hoa Nữ
Số thẻ hội viên: 28354777
Ngày hết hạn: 24/04/2020
Số thẻ HDV: 148110520
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 20/05/1965
Phân loại thẻ: 0 sao
2
La Huệ Trân Nữ
Số thẻ hội viên: 28397744
Ngày hết hạn: 16/01/2023
Số thẻ HDV: 179121670
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 30/6/1976
Phân loại thẻ: 0 sao
3
TRẦN THỊ HỒNG PHÚC Nữ
Số thẻ hội viên: 28155027
Ngày hết hạn: 02/11/2023
Số thẻ HDV: 279186030
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 03/02/2000
Phân loại thẻ: 0 sao
4
HỨA VŨ VINH Nam
Số thẻ hội viên: 28623340
Ngày hết hạn: 28/04/2020
Số thẻ HDV: 179111387
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Khác
Ngày sinh: 24/03/1981
Phân loại thẻ: 0 sao
5
Lâm Phước Lộc Nam
Số thẻ hội viên: 28520606
Ngày hết hạn: 29/07/2024
Số thẻ HDV: 179194593
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 31/10/1996
Phân loại thẻ: 0 sao
6
Trần Đức Minh Nam
Số thẻ hội viên: 28365203
Ngày hết hạn: 14/05/2024
Số thẻ HDV: 179194494
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 12/11/1977
Phân loại thẻ: 0 sao
7
Nguyễn Thành Nhân Nam
Số thẻ hội viên: 28566294
Ngày hết hạn: 09/10/2024
Số thẻ HDV: 179111258
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 21/11/1985
Phân loại thẻ: 0 sao
8
Đoàn Duy Lợi Nam
Số thẻ hội viên: 28514231
Ngày hết hạn: 13/9/2024
Số thẻ HDV: 179100919
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 09/09/1969
Phân loại thẻ: 0 sao
9
Bành Năng Dũng Nam
Số thẻ hội viên: 28392014
Ngày hết hạn: 27/08/2024
Số thẻ HDV: 179194657
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Hoa
Ngày sinh: 16/05/1977
Phân loại thẻ: 0 sao
10
Huỳnh Trúc Lâm Tùng Nam
Số thẻ hội viên: 28111962
Ngày hết hạn: 30/01/2023
Số thẻ HDV: 248180021
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 24/03/1995
Phân loại thẻ: 0 sao
11
Lê Đoàn Ngọc Thi Nam
Số thẻ hội viên: 28520061
Ngày hết hạn: 06/09/2024
Số thẻ HDV: 179194674
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 02/11/1991
Phân loại thẻ: 0 sao
12
Lư Mê Li Nam
Số thẻ hội viên: 28148913
Ngày hết hạn: 07/06/2020
Số thẻ HDV: 279175127
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 07/06/1988
Phân loại thẻ: 0 sao
13
Ngô Bách Hồng Nam
Số thẻ hội viên: 28551219
Ngày hết hạn: 01/02/2024
Số thẻ HDV: 179194375
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Anh
Ngày sinh: 05/08/1975
Phân loại thẻ: 0 sao
14
Nguyễn Văn Tới Nam
Số thẻ hội viên: 28149219
Ngày hết hạn: 09/01/2020
Số thẻ HDV: 279142898
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 17/03/1990
Phân loại thẻ: 0 sao
15
Dương Song Hào Nam
Số thẻ hội viên: 28165808
Ngày hết hạn: 12/12/2019
Số thẻ HDV: 279100499
Loại thẻ: Nội địa
Ngày sinh: 15/06/1983
Phân loại thẻ: 0 sao
16